Dziś jest:niedziela 27 września 2020 roku. Imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Aktualności
Wybory Sołtysa wsi Borsukówka 16.09.2020
Wybory Sołtysa wsi Borsukówka

ZARZĄDZENIE NR 129/20

 

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

 

z dnia 14 września 2020 r.

 

w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów sołtysa wsi Borsukówka w Gminie Dobrzyniewo Duże

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  gminnym  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 oraz § 22 statutu sołectwa Borsukówka zatwierdzonego Uchwałą Nr X/35/07 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 maja 2007r. ( Dz.Urz. Woj. Podl. z 2007 r. Nr 128, poz. 1144)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa wsi Borsukówka

 

§ 2.Ustalam termin zebrania wiejskiego  na dzień   23 września 2020 r., godz. 19.00, miejsce – Świetlica Wiejska w Borsukówce.

 

§ 3. Ustalam porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów:

1. Otwarcie zebrania wiejskiego.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie porządku zebrania.

4. Przeprowadzenie wyborów sołtysa:

a)      powołanie Komisji Skrutacyjnej

b)      zgłoszenie kandydatów;

c)      przeprowadzenie głosowania

d)     ogłoszenie wyników głosowania

5. Dyskusja i wolne wnioski.

6. Zamknięcie zebrania wiejskiego.

 

§ 4. Termin i miejsce przeprowadzenia zebrania wyborczego podany zostanie do wiadomości publicznej poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym, Biuletynu Informcji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Borsukówka i Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

§ 5. Zarzędzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Wojciech Cybulski

« inne aktualności