sobota, 10.12.2022

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 10.12.2022

Strona główna » Plany i programy

Plany i programy

Lp.Nazwa programu / planuPobierz / przejdź
1.Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobrzyniewo DużePOBIERZ
2.Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (roczne) POBIERZ
3.Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 dla Gminy Dobrzyniewo DużePOBIERZ
4.Gminny Program Osłonowy „Posiłek dla Dzieci i Młodzieży” na lata 2019-2023POBIERZ
5.Gminny Program Osłonowy w Zakresie Zmniejszenia Wydatków Poniesionych na Leki Przez Mieszkańców Gminy Dobrzyniewo DużePOBIERZ
6.Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dobrzyniewo Duże na lata 2022-2024POBIERZ
7.Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na Terenie Gminy Dobrzyniewo DużePOBIERZ
8.Plan Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Dobrzyniewo Duże z 2011 r.PRZEJDŹ
9.Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Dobrzyniewo DużePOBIERZ
10.Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Białegostoku i Gmin OściennychPRZEJDŹ
11.Program Edukacji Ekologicznej Mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030
12.Program Edukacji Obywatelskiej Mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030
13.Program Lokalnej Polityki i Promocji Gospodarczej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030PRZEJDŹ
14.Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027POBIERZ
15.Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobrzyniewo DużePOBIERZ
16.Program Rozwoju i Promocji Funkcji Turystyczno-Rekreacyjnych Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030PRZEJDŹ
17.Programy Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (roczne)POBIERZ
18.Programy Współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z Organizacjami Pozarządowymi (roczne)POBIERZ
19.Strategia Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030PRZEJDŹ
20.Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2025POBIERZ
21.Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dobrzyniewo DużePOBIERZ
22.Założenia do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Dobrzyniewo DużePOBIERZ
Data publikacji: 28 paź, 2022, 14:45

Ostatnia aktualizacja: 3 lis, 2022, 09:35

Skip to content