niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Gmina » Położenie

Położenie

Obraz przedstawia zarys Gminy Dobrzyniewo Duże na mapie

Gmina Dobrzyniewo Duże położona jest w centralnej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim, w obszarze Aglomeracji Białostockiej. Zajmuje powierzchnię około 161 km2. Od wschodu graniczy z gminą Wasilków, od poludniowego-wschodu z miastem Białystok, do południa z gminą Choroszcz, od zachodu z gminami Krypno i Tykocin, od północnego-wschodu z gminą Czarna Białosotocka.

W ujęciu geograficznym gmina Dobrzyniewo Duże położona jest w obrębie dwóch mezoregionów: Wysoczyzny Białostockie i Doliny Narwi.

Na terytorium gminy znajduje się 26 wsi, będących jednocześnie sołectwami. Są to: Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Duże, Dobrzyniewo Fabryczne, Dobrzyniewo Kościelne, Fasty, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Kozińce, Krynice, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowe Aleksandrowo, Nowosiółki, Obrubniki, Ogrodniki, Podleńce, Pogorzałki, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z póź . zm.) w oparciu o którą samorząd gminny działał w nowych warunkach ustrojowych państwa od 1990r.

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 1999 roku reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa Gmina Dobrzyniewo Duże jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu białostockiego.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność , posiada osobowość prawną , samodzielność gminy podlega ochronie sądowej .

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów i jeżeli ustawy nie stanowią inaczej i rozstrzyganie w tych sprawach należy do gminy.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

– ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

– gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

– lokalnego transportu zbiorowego,

– ochrony zdrowia,

– pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

– gminnego budownictwa mieszkaniowego,

– edukacji publicznej,

– kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

– kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

– targowisk i hal targowych,

– zieleni gminnej i zadrzewień,

– cmentarzy gminnych,

– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

– utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

– polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

– wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

– promocji gminy,

– współpracy z organizacjami pozarządowymi,

– współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może też wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadania publiczne mogą być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Data publikacji: 14 gru, 2020, 12:59

Ostatnia aktualizacja: 14 gru, 2020, 12:59

Skip to content