piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Gmina » Rewitalizacja
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Rewitalizacja

1 gru, 2023, 10:10 | Gmina, Rewitalizacja

W ślad za obwieszczeniem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 05.12.2023 r. zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje będą prowadzone w okresie od dnia 05.12.2023 r. do dnia 12.01.2024 r.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji prowadzone będą w następujących formach:

 1. zbierania uwag w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (z dopiskiem: konsultacje społeczne Komitet Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże). Formularz dostępny będzie do pobrania od dnia 05.12.2023 r. do dnia 12.01.2024 r. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże www.dobrzyniewo.pl /zakładka: REWITALIZACJA/ – wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl;
 2. zbierania uwag w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (z dopiskiem: konsultacje społeczne Komitet Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże). Formularz dostępny będzie do pobrania od dnia 05.12.2023 r. do dnia 12.01.2024 r. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże www.dobrzyniewo.pl /zakładka: REWITALIZACJA/ – wypełniony formularz należy przesłać na adres: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w pok. nr 1 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy;
 3. otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się dnia 13.12.2023 roku w godzinach 16:00 – 18:00, w pok. nr 1 w budynku Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże. W ramach spotkania omówiony i uzasadniony zostanie projektu uchwały, po czym nastąpi dyskusja wokół projektu uchwały. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zgłoszenia postulatów, zadania pytań i uzyskać odpowiedzi;
 4. zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w pok. nr 1 w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy. Zbieranie uwag ustnych do protokołu odbywać się będzie w terminie 15.12.2023 r. do 29.12.2023 r. od godziny do 8:00 – 15:00.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji, zwanymi dalej „interesariuszami”, są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28);
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy; 
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Załączniki:

OBWIESZCZENIE-Wojta-Gminy-Dobrzyniewo-Duze

Skip to content