wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

3 kwi, 2024, 14:42 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
ul. Białostocka 25 16-002 Dobrzyniewo Duże

Dobrzyniewo Duże, dnia 3 kwietnia 2024 r.

IPG.6730.2.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) – dalej k.p.a., Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje strony postępowania – tj. właścicieli działki nr geod. 170/5, obręb Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, iż zgromadzony został pełny materiał dowodowy w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na działce
o numerze ewidencji gruntów 170/10, położonej w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego (parterowego z poddaszem użytkowym) oraz dwóch budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

W związku z tym strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, które dostępne są w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 218 oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

aa – 1

Skip to content