piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd w Dobrzyniewie Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dobrzyniewo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • filmy nie posiadają transkrypcji tekstowej i audiodeskrypcji,
  • część linków otwiera się w tym samym oknie. Poprawiane są w miarę możliwości,
  • część plików może być niedostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. Poprawiane będą w miarę możliwości poprawiać. Będą dokładane starania by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • część zdjęć może nie posiadać opisów,
  • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia:

Oświadczenie sporządzono: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Grzegorczyk, koordynator@dobrzyniewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 742 81 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże mieści się w dwóch budynkach. W pierwszym z nich znajdują się: Wójt Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Rada Gminy oraz poszczególne referaty. W związku z prowadzoną inwestycją, wejście do budynku zostało przeniesione. Żeby dostać się do budynku należy pokonać krawężniki i dwa stopnie na zewnątrz oraz jeden stopień wewnątrz (oznaczony kontrastową taśmą).
Natomiast w drugim na piętrach rozmieszczone są Referat Gospodarki Komunalnej oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przystanek autobusowy zlokalizowany jest zaraz przy bramie wjazdowej do Urzędu w odległości 55m do wejścia budynku głównego oraz 50m do wejścia budynku drugiego.
Aby dostać się na piętro do GOPS należy pokonać 9 stopni schodowych na półpiętro i następne 9 stopni na piętro. Na korytarzu znajduje się stanowisko z krzesłami gdzie przyjmowani są interesanci.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku można skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej – dostępna jest w razie potrzeby, w każdym z pokoi.
W obu budynkach część pomieszczeń (toalety) posiada oznaczenia w alfabecie Braile’a. Budynki nie posiadają oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W odległości 30m od wejścia do budybku znajdują się dwa, oznaczone pionowo i poziomo, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Data publikacji: 12 sty, 2021, 11:25

Ostatnia aktualizacja: 31 mar, 2023, 08:01

Skip to content