środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebna, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na obszarach, gdzie nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy stanowi podstawę formalną do ubiegania się o pozwolenie na budowę. Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa. 

Kto może złożyć wniosek

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy może złożyć każdy. Nie musisz być właścicielem nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek.

Ile zapłacisz

598 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy
0 zł – zwolnione z opłaty skarbowej jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy oraz wydanie decyzji  w sprawach, w których inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego

Co należy złożyć

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
2. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa powinna być w skali 1:500 lub 1:1000 . Mapa powinna obejmować swoim zakresem obszar nie mniejszy niż 3-krotna szerokość frontu terenu objętego wnioskiem – nie może to być mniej niż 50 metrów.
3. Załącznik graficzny określający granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, oraz planowany sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W zależności od rodzaju inwestycji może być wymagane dołączenie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Lista przedsięwzięć, dla których należny uzyskać decyzję środowiskową, znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
5. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, oraz dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Materiały pomocnicze przy wypełnieniu wniosku:

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Przenieść na siebie decyzję o warunkach zabudowy można, jeśli jest się nowym inwestorem (np. w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu) i chce się kontynuować inwestycję na podstawie decyzji wydanej dla poprzedniego inwestora. Przed złożeniem wniosku należy uzyskać od niego zgodę na przeniesienie decyzji. Przenoszona decyzja musi być ważna i nie może wygasnąć do dnia wydania ostatecznej decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja wygasa, jeśli jakikolwiek inwestor uzyskał pozwolenie na budowę dotyczące terenu, którego dotyczy ta decyzji bądź urząd odrębną decyzją stwierdzi jej wygaśnięcie po uchwaleniu planu miejscowego dla terenu, którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy.

Ważne! Jako nowy inwestor przejmujesz wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji.

Ile zapłacisz

56,00 zł – opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
0 zł – nie podlega opłacie skarbowej przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz decyzje wydawane w sprawach, w których inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego

Co należy złożyć

1. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
2. Zgoda strony, dla której została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu
3. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, oraz dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Data publikacji: 11 sty, 2022, 11:20

Ostatnia aktualizacja: 10 lut, 2022, 14:32

Skip to content