niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest potrzebna, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a planowana jest na niej inwestycja celu publicznego. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest bezterminowa

Co może być celem publicznym

Inwestycjami do celów publicznych są:

 • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji
 • wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie
 • wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, oraz budowę i eksploatację tych lotnisk i urządzeń
 • wydzielanie gruntów pod porty i przystanie morskie oraz ich budowa, modernizacja i utrzymanie
 • wydzielanie gruntów pod infrastrukturę zapewniającą dostęp do portów lub przystani morskich oraz jej budowa, modernizacja i utrzymanie
 • budowę i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń
 • budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla
 • budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania
 • budowę oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, np.: zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulację i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 • opiekę nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • ochronę Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego
 • budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych
 • budowę i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia przez operatora publicznego powszechnych usług pocztowych, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług
 • budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich
 • poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;
 • poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla
 • zakładanie i utrzymywanie cmentarzy
 • ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej
 • ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;
 • wydzielenie gruntów pod publiczne dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa
 • wykonywanie urządzeń lub budowli służących zapobieganiu lub zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Kto może złożyć wniosek

Wnioskodawcą może być każdy (także osoba fizyczna), a inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych. Zatem, nie jest istotne, kto składa wniosek oraz jakie jest źródło finansowania inwestycji

Ile zapłacisz

598 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
0 zł – zwolnione z opłaty skarbowej jest wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy oraz wydanie decyzji w sprawach, w których inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego

Co należy złożyć

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
2. Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapa powinna być w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być 1:2000).
3. Załącznik graficzny określający granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, oraz planowany sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. W zależności od rodzaju inwestycji może być wymagane dołączenie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Lista przedsięwzięć, dla których należny uzyskać decyzję środowiskową, znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
5. Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
6. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika, oraz dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Materiały pomocnicze przy wypełnieniu wniosku:

Data publikacji: 11 sty, 2022, 13:26

Ostatnia aktualizacja: 11 sty, 2022, 13:26

Skip to content