środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Urząd » Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże

Dane Gminy Dobrzyniewo Duże

Dla kontrahentów wystawiających faktury

Nabywca: Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, NIP: 966-184-41-07

Odbiorca: Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, bądź inna jednostka organizacyjna.

 

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

Wójt Gminy:mgr Wojciech Cybulski
Siedziba władz Gminnych:
Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
Nr konta60 8060 0004 2600 1010 2000 0010
Czas pracy Urzędu:Poniedziałek:
Wtorek – Piątek:
8.00 – 16.00
7:30 – 15:30
Sobota – Niedziela:Nieczynne
Kontakt:85 74 78 000 lub 85 742 81 55Sekretariat / centrala
85 74 78 031Fax
603 171 444Wójt
85 74 78 021Zastępca Wójta
727 793 510Sekretarz
85 74 78 026Skarbnik
85 74 78 015Urząd Stany Cywilnego
85 74 78 013Księgowość budżetowa
85 74 78 018Księgowość budżetowa, VAT
85 74 78 016Planowanie przestrzenne
85 74 78 023Wymiar podatków
85 74 78 020Referat Inwestycji i Rozwoju
85 74 78 012Księgowość podatkowa
85 74 78 039 lub 85 719 78 10Referat Gospodarki Komunalnej – konserwacja sieci wod – kan.
E-mail:dobrzyniewo@dobrzyniewo.pl
kancelaria@dobrzyniewo.pl

Struktura Organizacyjna Urzędu

Urzędem Gminy kieruje Wójt Gminy Wojciech Cybulski – pokój nr 1

W kierowaniu Urzędem Wójta wspomagają:

Zastępca WójtaMarta Siemieniukpokój nr 115
Skarbnik GminyMonika Elżbieta Krawczeniukpokój nr 213
Sekretarz GminyKrzysztof Bagińskipokój nr 118
Radca PrawnyHanna Nikitiuk

W pokoju nr 10 wyłożone są do wglądu akty prawa miejscowego oraz udostępnia się dokumenty dotyczące realizacji przez Gminę zadań publicznych

1. Referat Organizacyjny

a) Kierownik referatu – Krzysztof Bagiński – piętro I, pokój nr 118

tel. 85 74 78 032, 727 793 510, e-mail: k.baginski@dobrzyniewo.pl

b) Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych – Katarzyna Toczydłowska – piętro I, pokój nr 116

tel. 85 74 78 000 lub 85 742 81 55 , fax 85 74 78 031; e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z:

– przyjmowaniem skarg i wniosków,
– nadzorem nad udostępnianiem dokumentów stanowiących informacje publiczne,
– przyjmowaniem zeznań świadków do celów emerytalno-rentowych.

c) Stanowisko ds. organizacyjnych i społecznych – Anna Adamska – piętro I, pokój nr 116

tel. 85 74 78 000 lub 85 742 81 55, e-mail: a.adamska@dobrzyniewo.pl

d) Stanowisko ds. obsługi rady gminy – Mariola Grzegorczyk – piętro I, pokój nr 107

tel. 85 74 78 017; e-mail: m.grzegorczyk@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– obsługa Sesji Rady Gminy
– obsługa Komisji Rady Gminy

e) Stanowisko ds. oświaty – Agnieszka Rutkowska – piętro II, pokój nr 207

tel. 85 74 78 025, e-mail: a.rutkowska@dobrzyniewo.pl

f) Stanowisko ds. obsługi informatycznej – Bartosz Grzegorczyk – piętro I, pokój nr 121

tel. 85 74 78 033, e-mail: it@dobrzyniewo.pl

g) Młodszy referent ds. ochrony PPOŻ i OSP – Krzysztof Kondraciuk

e-mail: k.kondraciuk@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– prowadzenie spraw związanych z ppoż.

2. Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

a) Zastępca Kierownika USC – Wiesława Wojtkielewicz – piętro I, pokój nr 112

tel. 85 74 78 015, e-mail: usc@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– rejestracją stanu cywilnego,
– aktami stanu cywilnego – umiejscowieniem, odtworzeniem, uzupełnieniem, sprostowaniem,
– wydawaniem zaświadczeń z Urzędu Stanu Cywilnego,
– wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego,
– wydawaniem decyzji o zmianie nazwiska i imienia,
– prowadzeniem spraw związanych z oświatą,
– prowadzeniem spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
– prowadeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

b) Stanowisko ds. obywatelskich – Ewa Bilmin – piętro I, pokój nr 111

tel. 85 74 78 024, 85 749 29 49; e-mail: e.bilmin@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– ewidencją ludności,
– wydawaniem dowodów osobistych,
– prowadzenie kasy urzędu,
– imprezami masowymi, zbiorówkami publicznymi i zgromadzeniami.

c) Stanowisko ds. obywatelskich – Urszula Lewko – piętro I, pokój nr 111

tel. 85 74 78 024 w.24, 85 749 29 49; e-mail: u.lewko@dobrzyniewo.pl

– ewidencją ludności,
– wydawaniem dowodów osobistych,
– prowadzenie kasy urzędu,
– imprezami masowymi, zbiorówkami publicznymi i zgromadzeniami.

3. Referat Finansowy

a) Kierownik referatu – Monika Elżbieta Krawczeniuk – piętro II, pokój nr 213

tel. 85 74 78 026, e-mail: skarbnik@dobrzyniewo.pl

b) Stanowisko ds. księgowości budżetowej -Emilia Tarasiuk – piętro II, pokój nr 210

tel. 85 74 78 013;

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– naliczaniem wynagrodzeń za pracę pracownikom urzędu,
– prowadzeniem rozliczeń z tytułu składek na: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz – podatku dochodowego od osób fizycznych, wydawaniem zaświadczeń o zarobkach pracowników,
– prowadzeniem rozliczeń z tytułu zawieranych przez Gminę i jednostki organizacyjne umów – zleceń, umów o dzieło,
– prowadzeniem ewidencji środków trwałych.

c) Stanowisko ds. księgowości budżetowej – piętro II, pokój nr 209

tel. 85 74 78 018;

Beata Rusek, e-mail: b.rusek@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– wystawianiem dowodów wpłat z tytułu: budowy sieci wod.-kan., czynszów nieruchomości – komunalnych, opłat adiacenckich, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów,
– wystawianie faktur VAT z tytułu sprzedaży i dzierżawy,
– windykacją fakturowanych i cywilnych należności pieniężnych Gminy.

d) Stanowisko ds. księgowości podatkowej – piętro II, pokój nr 215

tel. 85 74 78 012,

Elwira Żmiejko, e-mail: e.zmiejko@dobrzyniewo.pl

Katarzyna Niewińska, e-mail: k.niewinska@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– prowadzeniem wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych od osób prawnych oraz wymiarem podatków środków transportowych od osób fizycznych,
– księgowaniem podatku od osób fizycznych i prawnych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportu, od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej,
– prowadzenia wymiaru podatku od środków transportu,
– windykacją zaległości podatkowych,
– prowadzeniem spraw dotyczących umorzeń, odraczania terminów płatności, rozkładaniem na raty należności podatkowych,
– wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych,
– księgowanie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

e) Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych – piętro II, pokój nr 212

tel. 85 74 78 023,

Lilla Łapińska, e-mail: l.lapinska@dobrzyniewo.pl

Justyna Walesiuk, e-mail: j.walesiuk@dobrzyniewo.pl

Anna Gęsiewska, e-mail: a.gesiewska@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z:

– prowadzeniem wymiaru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego – od osób fizycznych,
– ulgami i zwolnieniami ustawowymi,
– wydawaniem zaświadczeń o stanie majątkowym i o opłacaniu składek FUSR,
– wydawanie poświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

f) Pomoc administracyjna – Aleksandra Mazurczuk – pokój nr 209

tel. 85 74 78 018

4. Referat obsługi finansowej jednostek organizacyjnych

a) Główny Księgowy – Sylwia Jeleniewska – piętro II, pokój nr 208

tel. 85 74 78 027, e-mail: s.jeleniewska@dobrzyniewo.pl

b) Stanowisko ds. księgowości – Ewa Winnicka – piętro II, pokój nr 207

tel. 85 74 78 019

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– stypendia socjalne,
– zwrot podatku akcyzowego,
– fundusz alimentacyjny.

5. Referat planowania przestrzennego, nieruchomości i ochrony środowiska

a) Kierownik referatu – Magdalena Bernatowicz – piętro II, pokój nr 214

Stanowisko ds. gospodarowanie mieniem komunalnym – piętro II, pokój nr 214

tel. 85 74 78 028, e-mail: m.bernatowicz@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
– najem budynków stanowiacych własność gminy,
– sprawy związane z rolnictwem,
– gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi (sprzedaż, zakup, użytkowanie wieczyste gruntów, najem, dzierżawa, użyczenie, służebność),
– dzierżawa gruntów.

b) Stanowisko ds. planowania przestrzennego – pokój nr 11

tel. 85 719 79 00 lub 85 742 81 55 w. 16

Maria Seweryn, e-mail: m.seweryn@dobrzyniewo.pl

Sebastian Kwit, e-mail: s.kwit@dobrzyniewo.pl

Monika Gawrylczyk, e-mail: m.dziekonska@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– wprowadzaniem zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
– wydawaniem wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania,
– wydawaniem zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania,
– wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

c) Stanowisko ds. ochrony środowiska – Anna Szeligowska – piętro II, pokój nr 214

tel. 85 74 78 028; e-mail: a.szeligowska@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– prowadzeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
– prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem, zmianą i cofaniem określonych w ustawie o utrzymanie czystości i porządku w gminach, zezwoleń dla przedsiębiorców,
– przygotowaniem do rozpatrywania przez Radę Gminy uchwał i informacji dot. utrzymania czystości i porządku,
– organizowaniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
– podejmowaniem działań ws. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
– organizowaniem na szczeblu gminy konkursów i akcji związanych z estetyką krajobrazu, utrzymaniem czystości, zbiórką odpadów.em decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

d) Pomoc administracyjna – Karolina Murawska – piętro II, pokój nr 214

6. Referat inwestycji i rozwoju gminy

a) Marta Siemieniuk – piętro I, pokój 115

tel. 85 74 78 021, e-mail: m.siemieniuk@dobrzyniewo.pl

b) Stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych – Małgorzata Sokólska – piętro I, pokój nr 122

tel. 85 74 78 020; e-mail: m.sokolska@dobrzyniewo.pl

c) Stanowisko ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznychKatarzyna Dołkin – piętro I, pokój nr 123

tel. 85 74 78 014; e-mail: k.dolkin@dobrzyniewo.pl

7. Samodzielne stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych oraz zarządzania kryzysowego – Urszula Lewko

tel. 85 74 78 024 w.24, 85 749 29 49; kom. 601 221 244; e-mail: u.lewko@dobrzyniewo.pl

8. Referat gospodarki komunalnej

Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23
tel. 85 74 78 039 lub 85 719 78 10 , e-mail: rgk@dobrzyniewo.pl

a) Kierownik referatu – Michał Gabrel

tel. 85 74 78 039 kom. 883 910 005, e-mail: m.gabrel@dobrzyniewo.pl

b) Inspektor ds. wodno – kanalizacyjnych – Izabela Tarasewicz

Stanowisko ds. wodociągów i kanalizacji

tel. 85 74 78 039 lub 85 719 78 10, kom. 601 257 717, e-mail: i.tarasewicz@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– zapewnieniem odbiorcom ciągłej dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
– prowadzeniem bieżącej konserwacji i naprawami urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
– eksploatacją i konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych,
– wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
– konserwacją komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

c) Podinspektor ds. wodno – kanalizacyjnych – Marzena Godlewska

tel. 85 74 78 034 lub 85 719 78 10; e-mail: rgk@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– naliczaniem należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki,
– ewidencjonowaniem odbiorców wody i kanalizacji.

d) Podinspektor ds. utrzymania dróg – Marcin Kulikowski

tel. 85 74 78 030 lub 85 719 78 10, kom: 501 105 456; e-mail: m.kulikowski@dobrzyniewo.pl

Stanowisko załatwia sprawy związane z :

– wydawaniem decyzji w sprawie zjazdów z drogi gminnej,
– budową i remontami dróg,
– zimowym utrzymaniem dróg.

e) Pomoc administracyjna – Urszula Andruszkiewicz

tel. 85 74 78 034 lub 85 719 78 10; e-mail: rgk@dobrzyniewo.pl

Konserwatorzy sieci:

– Jan Sokół
– Bogdan Radziszewski
– Grzegorz Olechnowicz
– Jerzy Krasucki
– Dawid Dzienis

Robotnicy gospodarczy:

– Grzegorz Kamieński
– Wojciech Klepacki
– Michał Giedrojć

Konserwator:

– Waldemar Rowgało
– Sławomir Świsłocki

Gminne jednostki organizacyjne:

Szkoły:

Inne jednostki organizacyjne

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Dobrzyniewo Duże, ul. Lipowa 71
tel. 85 719 71 59
Dyrektor: Joanna Sobieska

Gminna Biblioteka Publiczna

Dobrzyniewo Duże, ul. Lipowa 71
tel. 605 280 120
Dyrektor: Anna Huk

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 23 – lokal nr. 2
tel. 85 66 33 256
e-mail: gops@dobrzyniewo.pl
www.dobrzyniewoduze.naszops.pl

Godziny pracy:
– w poniedziałki: od godz. 8:00 do godz. 16:00
– od wtorku do piątku: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Kierownik GOPS: mgr Agata Krupska

Starszy specjalista pracy socjalnej: mgr Anna Polińska;

Główny specjalista pracy socjalnej: mgr Agata Gromak;

Starszy pracownik socjalny: Emilia Kowalewska-Leonczuk;

Starszy pracownik socjalny: Emilia Świderska

Starszy pracownik socjalny: Karolina Duda

Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego : mgr Agata Pikulska

Starszy referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego: mgr Anna Bagińska

Asystent rodziny: mgr Barbara Głowacka

Data publikacji: 18 sty, 2021, 13:46

Ostatnia aktualizacja: 27 mar, 2024, 15:27

Skip to content