Dziś jest:poniedziałek 25 marca 2019 roku. Imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Aktualności
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków 01.06.2018
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków

                                                                                                                  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

NABÓR WNIOSKÓW

 

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia
I
.1.2 Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia.

 

 

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie Usług reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia (typ projektu nr 7 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

 

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące usług reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także :

- stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

- utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

 

Termin naboru wniosków: od 11 czerwca 2018r. od godz. 8.00 do 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 25 czerwca 2018r. do godz. 16.00).

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

 

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi
644.494,78 PLN.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17
w Supraślu
, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

 

 

NABÓR nr 5/2018w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.2. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi reintegracji społeczno – zawodowej oraz wsparcia zatrudnienia, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 7 RPOWP 2014-2020.

« inne aktualności