Dziś jest:niedziela 17 listopada 2019 roku. Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Aktualności
OBWIESZCZENIE 04.05.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.14.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z póź. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV na działkach o numerach geod. 100/2, 370, 371/1, 371/2, 374/2, 442/1, 441, 875, 961/1, 966 w obrębie Nowe Aleksandrowo oraz na działkach o numerach geod. 56/46, 202/59, 202/63, 287, 328/1, 357 w obrębie Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku,za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności