Dziś jest:wtorek 07 lipca 2020 roku. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Aktualności
Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 30.07.2019
Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

Dobrzyniewo Duże, dnia 30 lipca 2019 r.

IPG.6733.36.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej na wniosek inwestora - PSG Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów - postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie i przebudowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 523/1, 524/1, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji ogłoszenia.

« inne aktualności