niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe – Remont cerkwi w Fastach
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Zapytanie ofertowe – Remont cerkwi w Fastach

4 sty, 2024, 15:31 | Aktualności, Inwestycje

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zadania pn. „Remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach”,

które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/1134/PolskiLad wystawiona na Wnioskodawcę, Gminę Dobrzyniewo Duże.

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże podjęła Uchwałę nr LXV/592/23 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

Zamawiający (Beneficjent dotacji):

Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

ul. św. Krzyża 1

15-694 Fasty

NIP 9661732532

REGON 050295114

 1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach.

Zakres inwestycji obejmuje wymianę pokrycia dachowego na kopułach, w tym między innymi:

– demontaż starego pokrycia dachowego kopuł łącznie z obróbkami blacharskimi,

– demontaż starego deskowania – zawilgoconego i zniszczonego,

– przegląd konstrukcji kopuł, wymiana elementów zgniłych lub uszkodzonych,

– impregnacja biologiczna i ogniochronna konstrukcji drewnianej,

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

– wykonanie nowego pokrycia kopuł, w tym powierzchnie cebulaste kopuły z pokryciem w romb,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich kopuł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – konserwatorskich Cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach polegających na renowacji kopuł nad nawą główną.

Projekt architektoniczno-budowlany stanowi załączniki nr 5 do Zapytania ofertowego.

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z decyzją (pozwoleniem na roboty budowlane) Nr 2974 z dnia 14.12.2021 r. wydaną przez Starostę Powiatu Białostockiego (znak: AR.6740.2.3.27.2021, nr rej. 3066), pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: Z.5142.113.2021.AZ z dnia 30.11.2021 r., wszelkie zmiany w projekcie i w trakcie realizacji prac należy niezwłocznie skonsultować z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Kody CPV:

45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Do Wykonawcy należeć będzie również wykonanie tablicy z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

II.     Dane kontaktowe dla Wykonawców:

ks. Piotr Augustyńczuk

Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach

tel. 530 530 160

e-mail: odpiotra@o2.pl

III.    Warunki zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 grudnia 2025 r.
  1. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.
  1. Płatności wynagrodzenia będzie realizowana na zasadach określonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2 lub 3 transzach, w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zakończeniu określonego etapu prac i dokonaniu odbioru:

 1. Pierwsza transza po zakończeniu pierwszego etapu stanowiącego 2% wartości zadania,
  1. Druga transza po zakończeniu drugiego etapu stanowiącego:
   1. 98% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,
   1. 48% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.
  1. Trzecia transza po zakończeniu trzeciego etapu stanowiącego 50% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.
  1. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Typ: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 • Typ: Wiedza i doświadczenie

Opis: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie minimum 2 roboty budowlano – konserwatorskie budynku sakralnego o wartości minimum 150 000,00 zł brutto.

 • Typ: Potencjał techniczny

Opis: O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym, zapewniającym prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Typ: Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym: osoba kierująca robotami budowlanymi spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nada zabytkami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

 • Typ: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. W związku z warunkami finansowania inwestycji określonych w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, wypłata wynagrodzenia nastąpi w 2 lub 3 transzach:

1)        Pierwsza transza po zakończeniu pierwszego etapu stanowiącego 2% wartości zadania,

2)        Druga transza po zakończeniu drugiego etapu stanowiącego:

a)           98% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,

b)           48% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy

3)        Trzecia transza po zakończeniu trzeciego etapu stanowiącego 50% wartości zadania, w przypadku realizacji zadania w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.

Wykonawca musi więc mieć zdolność finansowania prac ze środków własnych przez okres do czasu częściowych lub końcowych odbiorów robót.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wypełni i podpisze stosowne oświadczenie w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 • Typ: Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis: Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty następujące dokumenty/oświadczenia:

1) „Formularz oferty” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2) „Wykaz prac budowlano – konserwatorskich budynku sakralnego o wartości minimum 150 000,00 zł brutto” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

3) „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

4) Poświadczenie odbycia wizji lokalnej w terminie do 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

5) Inne dokumenty, które Wykonawca uzna za stosowne do dołączenia.

 • Typ: Dodatkowe warunki udziału

Opis:

A) W celu uniknięcia konfliktu interesów Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań, w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

B) W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Weryfikacja spełnienia w/w warunku będzie dokonana na zasadzie „spełnia/nie spełnia” na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych” (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego). Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełnią warunku braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

8. Wymogi dodatkowe:

Zamawiający wymaga obligatoryjnego odbycia wizji lokalnej w terminie do 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

W celu prawidłowego przygotowania oferty Wykonawca musi odbyć wizję lokalną w terminie do 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, w tym celu należy ustalić termin z ks. Piotrem Augustyńczukiem – Proboszczem parafii tel.: 530 530 160. Po odbyciu wizji lokalnej Wykonawca uzyska dokument poświadczający, który należy dołączyć do oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

V.      Kryteria oceny ofert

 1. W zakresie określonym w punkcie IV – spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów;
 2. Kryteria punktowe wyboru oferty:

CENA – 40 pkt

Maksymalną liczbę punktów w kryterium „cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

 Co =(Cnaj :Cobad)X 100 pkt x 40% Co – liczba punktów Cnaj – cena brutto najniższej oferty Cobad – cena w ofercie badanej

TERMIN REALIZACJI – 30 pkt

Za każde skrócenie terminu realizacji o miesiąc przyznawane będzie 10 pkt. Przy wskazaniu terminu 31.12.2025 r. zostanie przyznanych 0 pkt., 30.11.2025 r. – 10 pkt., 31.10.2025 r. – 20 pkt., 30.09.2025 r. – 30 pkt.

WYDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI – 30 pkt

Za każde wydłużenie terminu gwarancji na prace przyznawane będzie 10 pkt. Przy wskazaniu terminu 5 lat (60 m-cy) zostanie przyznanych 0 pkt., 6 lat (72 m-ce) – 10 pkt., 7 lat (84 m-ce) – 20 pkt., 8 lat (96 m-cy) – 30 pkt.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą ocenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

VI.    Tryb zamówienia

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
  1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
  1. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
  1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego oraz warunków umowy, której wzór stanowi załącznik 4 do Zapytania ofertowego.
  1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VII.  Sposób oraz termin złożenia ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (papierowej) – przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście/przez posłańca na adres Zamawiającego w terminie do dnia 6 lutego 2024 r. do godziny 10.00, z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczona dopiskiem „Oferta na Remont cerkwi parafialnej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Fastach”. Otwarcie ofert nastąpi 6 lutego 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
  1. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
  1. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo do reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.
  1. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.
  1. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione.

Załączniki:

Skip to content