środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » OZE LGD – wzory dokumentów
Panele fotowoltaiczne

OZE LGD – wzory dokumentów

6 kwi, 2022, 07:53 | Aktualności, Gmina, Inwestycje, Społeczne

Celem prawidłowego złożenia wniosków o wypłatę grantu w ramach Projektu pt. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże – II etap” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego; zamieszczamy wzory dokumentów do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy (po wykonaniu inwestycji).

Po wykonaniu instalacji Grantobiorca winien zgłosić  niezwłocznie odbiór  instalacji do Gminy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Przypominamy, że zgodnie z § 6 REGULAMINU WYBORU GRANTOBIORCÓW I REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO, Grantobiorca ma obowiązki :

1. Po zrealizowaniu przez Grantobiorcę inwestycji, odbiorze Inwestycji oraz opłaceniu faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę, Grantobiorca składa do Gminy wniosek o wypłatę Grantu.

2. Razem z wnioskiem o wypłatę grantu Grantobiorca przedstawia:

1) kopię dowodu księgowego – kopię faktury VAT potwierdzającej zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń składających się na kompletną mikroinstalację OZE;

2) kopię dowodu zapłaty (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy) potwierdzający poniesienie wydatku;

3) kopię protokołu odbioru instalacji podpisanego przez Grantobiorcę oraz wykonawcę;

4) kopię podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

5) kopię umowy zawartej z wykonawcą, wraz z ewentualnymi aneksami;

6) kopię zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy;

7) kopię Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli dotyczy;

8) kopię dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy (kopia zebranych ofert, protokół z wyboru wykonawcy);

9) zdjęcia dokumentujące istnienie instalacji (2 szt.);

10) zdjęcie dokumentujące promocję projektu zgodnie z umową powierzenia grantu (1 szt.);

11) kopię kosztorysu powykonawczego/uproszczonej dokumentacji;

12) Oryginały oświadczeń podpisanych przez Grantobiorcę w zakresie:

a) poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

b) braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków;

c) o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania;

d) dotyczące trwałości przedsięwzięcia.

3. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu wskazanego w pkt od 1 – 12 lub błędu w dokumencie Grantobiorca będzie miał 5 dni roboczych na skorygowanie/uzupełnienie dokumentacji od dnia otrzymania wezwania.

4. Dokumenty wskazane w ust. 2 będą weryfikowane przez Grantodawcę pod kątem oceny:

1) czy produkty, które zostaną objęte wsparciem zostały dostarczone Grantobiorcy, a usługi i prace budowlane zrealizowane;

2) czy wydatki deklarowane przez Grantobiorcę zostały poniesione;

3) czy spełniają one wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa, wymagania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 i warunki wsparcia.

5. Grantodawca będzie przekazywał środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę we wniosku o rozliczenie Grantu.

6. Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia grantu określonego w umowie o powierzenie grantu.

7. Grantobiorca zobowiązany jest przeprowadzić badanie rynku, poprzez wysłanie/przekazanie minimum 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców OZE w celu pozyskania, porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonej procedury poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (potwierdzenie wysłania minimum 3 zapytań, pisemne oferty, oświadczenie o przeprowadzeniu rozeznania rynku). Grantobiorca zobowiązany jest do otrzymania minimum 3 ofert od potencjalnych wykonawców.

8. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Grantobiorca na podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej.

9. Grantobiorca zobowiązany jest do poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych.

wzor_protokolu_odbioru_instalacji_oze_ii

wzor_sprawozdania_rocznego_o_osiagnietym_efekcie_ekologicznym_oze_ii

wzor_wniosku_o_wyplate_grantu_oze_ii

Skip to content