środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No LT-PL-5R-348

Interreg V-A Lithuania–Poland Cooperation Programme Project No LT-PL-5R-348

W dniu 04.02.2021 r. podpisano umowę na realizację Projektu: „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze Litewsko-Polskim” nr LT-PL-5R-348 w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Gminę Dobrzyniewo Duże w partnerstwie z Gminą Pagegiai (Litwa). Liderem jest Gmina Dobrzyniewo Duże, która pozyskała 494 949,30 EUR, z czego dofinansowanie wynosi 85 % tj. 420 706,90 EUR. Wartość całego Projektu to 997 944, 65 EUR, w tym dofinansowanie ze środków UE to 848 252,94 EUR.

Gmina Dobrzyniewo Duże zbuduje w Pogorzałkach (dobuduje do remizy OSP) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego z garażem i magazynem, zakupi specjalny samochód do dekontaminacji wraz z wyposażeniem, wyposażenie Centrum Kryzysowego (min. łózka polowe, koce, środki do dezynfekcji i walki z Pandemią COVID-19), profesjonalną drukarkę 3D oraz odzież ochronną (przeciwchemiczną) wraz z defibrylatorami AED. Partner litewski wykona remont budynku na potrzeby kwarantanny oraz zakupi samochód do dekontaminacji wraz z wyposażeniem, środki do dezynfekcji i walki z Pandemią COVID-19, profesjonalną drukarkę 3D oraz odzież ochronną (przeciwchemiczną).

Projekt będzie trwał 24 miesiące (rozpoczęcie projektu: 01.12.2020, koniec projektu: 30.11.2022), w trakcie których odbędą się wspólne polsko – litewskie szkolenia skierowane do mieszkańców, dzieci i osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe oraz walkę z pandemią.

Projekt ten przyczyni się do efektywniejszej edukacji i zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i pandemicznym w obu Gminach.

Jest to kolejny Projekt Transgraniczny realizowany bezpośrednio ze środków UE z Brukseli, co jest ogromnym sukcesem Gminy, gdyż pozyskanie takich środków jest bardzo trudne i uzależnione od Wspólnego Komitetu Monitorująco-Sterującego z siedzibą w Wilnie.

On 04.02.2021 a Subsidy Contract of the Project: „Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area” no. LT-PL-5R-348 was signed. The project is taken under the Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme 2014-2020. It will be implemented by the Municipality of Dobrzyniewo Duże in partnership with the Municipality Pagegiai (Lithuania). The Main Leader is the Municipality of Dobrzyniewo Duże, which has obtained EUR 494 949.30, of which the funding is 85%, (EUR 420 706.90). The total project amount is EUR 997 944.65, including co-financing from EU in the amount of EUR 848 252.94.

The Commune of Dobrzyniewo Duże will build in Pogorzałki (an addition to the OSP firehouse) a Communal Crisis Management Centre with a garage and a warehouse It also purchase a special car for decontamination with equipment, Crisis Centre equipment (e.g. field beds, blankets, disinfectants and COVID-19 pandemic control chemicals), a professional 3D printer and protective (anti-chemical) clothing with AED defibrillators. The Lithuanian partner will renovate the quarantine building and purchase a decontamination vehicle with equipment, disinfectants to combat Pandemic COVID-19), a professional 3D printer and protective (anti-chemical) clothing.

The project will last 24 months (start date: 01.12.2020, end date: 30.11.2022), during which joint Polish-Lithuanian trainings for citizens, children and people responsible for crisis management and pandemic control will be held

This project will contribute to more effective education and prevention of crisis and pandemic situations in both municipalities.

This is another Cross-Border Project implemented directly with EU funds from Brussels, which is a huge success for the Municipality, as obtaining such funds is very difficult and dependent on the International Joint Monitoring  Committee based in Vilnius.

W dniu 16.03.2021 odbyło się spotkanie partnerskie w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze litewsko-polskim” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020, nr LT-PL-5R-348,  zorganizowane przez Lidera Projektu – Gminę Dobrzyniewo Duże.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Gminy Pagégiai. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną wywołaną wirusem COVID-19 oraz związanymi z nią obostrzeniami, spotkanie zorganizowano w formie online.

 W trakcie spotkania poruszono następujące kwestie:
– dokonano przedstawienia poszczególnych członków zespołu projektowego oraz zaprezentowano ich zakres obowiązków;
– przeprowadzono szczegółową analizę budżetu;
– ustalono harmonogram realizacji wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
– omówiono termin oraz program konferencji otwierającej projekt

On 16.03.2021 partnership meeting within the project „Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area” no. LT-PL-5R-348 took place. The project is implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme. The meeting was organised by the Main Leader – the Commune of  Dobrzyniewo Duże.

The meeting was attended by representatives of the project partners: the Dobrzyniewo Duże commune and the Pagégiai commune. Due to the epidemic situation caused by the COVID-19 and actual restrictions, the meeting took the online form.

During the meeting the following issues were discussed:
– the project team members and their responsibilities were presented;
– a detailed budget analysis was carried out;
– a detailed schedule was set for the implementation of events at individual project partners;
– the date and the program of the opening conference was discussed.

Gmina Dobrzyniewo Duże, jako lider projektu, w dniu 09.07.2021 r. w Hotelu „Dwór Czarneckiego Spa & Wellness”, zorganizowała konferencję otwierającą projekt LT-PL-5R-348 „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Litwa-Polska 2014-2020.

Wśród wielu zaproszonych gości, swoją obecnością Konferencję zaszczycił Mer Pagegiai – Pan Vaidas Bendaravičius wraz z delegacją pracowników i strażaków Gminy a także Sekretarz Gminy Dobrzyniewo Duże – Pan Krzysztof Bagiński. Obaj przedstawiciele mieli możliwość zaprezentowania swoich gmin jak również przedstawienia wpływu przedmiotowego projektu na wzrost poziomu bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców oraz dostępności wysokiej jakości usług publicznych w obszarze transgranicznym a także zwalczania skutków pandemii COVID-19. Działania podejmowane w ramach projektu pozwolą na wymianę doświadczeń w walce z COVID-19 oraz innymi sytuacjami kryzysowymi. Będą one realizowane poprzez szkolenia oraz ćwiczenia podnoszące świadomość, umiejętności oraz kwalifikacje uczestników. Udział w nich weźmie 465 osób w tym 60 dzieci z Gminy Dobrzyniewo Duże oraz 360 osób w tym 40 dzieci z Gminy Pagegiai.

Założone w projekcie wskaźniki to między innymi:

– liczba organizowanych spotkań, szkoleń, eventów – 24,
– liczba zakupionego sprzętu – 23 sztuki,
– łączna liczba uczestników szkoleń, spotkań, eventów – 825 osób,
– liczba spotkań partnerskich – 6,
– liczba zakupionych aut – 2 – po 1 na Partnera,
– liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków – 2 – po 1 na Partnera.

Gminy Dobrzyniewo Duże i Pagegiai zakupią samochody do dekontaminacji. Sprzęt taki jest niezbędny do walki z zagrożeniem pandemicznym (COVID-19) i epidemiologicznym. Gminy nie posiadają takich aut a możliwość ich zakupu w ramach projektu poprawi bezpieczeństwo społeczne i środowiskowe po obu stronach granicy. W wyniku zaistniałej pandemii COVID-19 Gmina Dobrzyniewo Duże planuje także budowę Centrum Kryzysowego ostrzegania i obrony cywilnej. Budynek zostanie dobudowany do istniejącej Remizy OSP w Pogorzałkach. Budowla będzie służyła nie tylko jako Centrum Kryzysowe ale także jako magazyn na wyposażenie zakupione przez gminę na wypadek sytuacji kryzysowych i COVID-19. Gmina Pagegiai wykona remont budynku socjalnego przeznaczonego na kwarantannę. Wyremontowany budynek, w przypadku zakończenia sytuacji pandemicznej, będzie wykorzystywany jako tymczasowe mieszkania socjalne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które oczekują na stałe mieszkania socjalne.

The commune of Dobrzyniewo Duże, as the project leader, organized on 09.07.2021 at the Hotel „Dwór Czarneckiego Spa & Wellness”, a conference opening the project LT-PL-5R-348 „Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area” co-financed from the European Regional Development Fund under the INTERREG VA Lithuania-Poland Programme 2014-2020.

Among the many invited guests, the Conference was honored by the presence of Mer Pagegiai – Mr. Vaidas Bendaravičius with a delegation of employees and firefighters of the Commune, as well as the Secretary of the Commune of Dobrzyniewo Duże – Mr. Krzysztof Bagiński. Both representatives had the opportunity to present their municipalities as well as to present the impact of the project on the increase in the level of safety of life and health of residents and the availability of high-quality public services in the cross-border area, as well as to combat the effects of the COVID-19 pandemic. Activities undertaken as part of the project will allow for the exchange of experiences in the fight against COVID-19 and other crisis situations. They will be implemented through training which raise awareness, skills and qualifications of the participants: 465 people, including 60 children from the Dobrzyniewo Duże Commune and 360 people, including 40 children from the Pagegiai Commune.

The indicators assumed in the project include:

– number of meetings, trainings and events organized – 24,
– number of purchased equipment – 23 pieces,
– the total number of participants in training, meetings and events – 825 people,
– number of partner meetings – 6,
– number of cars purchased – 2 – 1 per Partner,
– number of built / modernized buildings – 2 – 1 per Partner.

Both, Dobrzyniewo Duże and Pagegiai communes will buy cars for decontamination. Such equipment is necessary to fight the pandemic (COVID-19) and epidemiological threats. Communes do not have such cars and the possibility of purchasing them under the project will improve social and environmental safety on both sides of the border. As a result of the COVID-19 pandemic, Dobrzyniewo Duże Commune is also planning to build a Crisis Warning and Civil Defense Center. The building will be added to the existing Fire Station  in Pogorzałki. The building will serve not only as a Crisis Center but also as a warehouse for equipment purchased by the commune in the event of crisis and COVID-19. Pagegiai Municipality will carry out renovation of the social building designated for quarantine. The renovated building, in the event of an end the pandemic situation, will be used as temporary social housing for families at risk of social exclusion who are in need of permanent social housing.

W dniu 20.08.2021r 25 przedstawicieli Lidera Projektu (20 uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże – po 4 osoby z każdej placówki oświatowej, 3 opiekunów – pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże oraz 2 członków zespołu projektowego) wzięło udział w zorganizowanym w Gminie Pagegiai wspólnym szkoleniu dla dzieci „Zachowanie podczas epidemii”.

Dzieci miały możliwość spotkania się ze swoimi rówieśnikami z Gminy Pagegiai. Brały także udział we wspólnych warsztatach z zakresu praktycznych działań i zachowań podczas pandemii COVID-19. Dzięki temu uczestnicy poznali nie tylko sposoby zapobiegania ewentualnym zakażeniom ale nauczyli się także radzić sobie w sytuacjach nerwowych i stresujących. 

Łącznie w szkoleniu udział wzięło 50 osób: 40 dzieci, 6 opiekunów oraz 4 przedstawicieli projektu.

On August 20, 2021, 25 representatives of the Project Leader (20 primary school students from the Dobrzyniewo Duże Commune – 4 people from each educational institution, 3 carers – employees from educational institutions from the Dobrzyniewo Duże Commune and 2 members of the project team) took part in joint training for children „Behavior during an epidemic” which was held in Pagegiai Commune.

The children had the opportunity to meet their collegues from the Pagegiai Commune. They also took part in joint workshops on practical actions and behaviors during the pandemic of COVID-19. Thanks to this, the participants not only learned how to prevent possible infections, but also learned how to deal with nervous and stressful situations.

In total, 50 people participated in the training: 40 children, 6 carers and 4 project representatives.

W dniu 27.08.2021r. w Gminie Pagegiai odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej zorganizowane przez Partnera projektu – Pagegiai w ramach projektu pn. „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” o nr  LT-PL-5R-348.

 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obu partnerów projektu: 3 członków projektu z Gminy Dobrzyniewo Duże oraz 3 członków projektu z Gminy Pagegiai.

 Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:

– przeprowadzono szczegółową analizę budżetu oraz osiągnięte założenia w pierwszym etapie realizacji projektu;
– omówiono kwestie związane z trwającą weryfikacją pierwszego raportu;
– ustalono szczegółowy harmonogram realizacji kolejnych wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
– ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Lider Projektu.

On August 27, 2021 in the Municipality of Pagegiai, the second meeting of the working group was organized by the project partner – Pagegiai as part of the project entitled „Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area” with the number LT-PL-5R-348.

The meeting was attended by representatives of both project partners: 3 project representatives from Dobrzyniewo Duże Commune and 3 project representatives from Pagegiai Commune.

During the meeting the following issues were discussed:

– a detailed budget analysis was carried out with the assumptions achieved in the first stage of the project implementation;
– issues related to the ongoing verification of the first report were discussed;
– a detailed schedule for the implementation of events was established at the individual project partners;
– the date of the next partner meeting, organized by the Project Leader, has been set.

W dniu 03.09.2021r. Gmina Dobrzyniewo Duże zorganizowała wspólne szkolenie pn. „Zachowanie w przestrzeni w czasie kryzysu”. Szkolenie realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL”, odbyło się w Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach. Brało w nim udział łącznie 50 uczestników z obu Gmin (40 dzieci, 6 opiekunów oraz 4 reprezentantów projektu).

W trakcie zajęć dzieci poznały zasady współpracy oraz bezpiecznych zachowań w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy mieli możliwość odbycia zajęć „na powietrzu”, gdzie mogli w praktyce zastosować nabytą wiedzę i umiejętności. Trening w symulacji karetki pogotowia pozwolił im na sprawdzenie swoich reakcji w sytuacjach stresowych wymagających szybkich i zdecydowanych decyzji zaś ćwiczenia z udziałem fantomów nauczyły ich zasad udzielania pierwszej pomocy.

On 09.03.2021 Dobrzyniewo Duże commune organized a joint training entitled „Behavior in space in times of crisis.” The training, as part of the project „Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area”, took place at the Medical Simulation Laboratory in Suwałki. A total of 50 participants from both municipalities (40 children, 6 carers and 4 project representatives) took part in it.

During the classes, the children learned the rules of cooperation and safe behavior in crisis situations. Participants had the opportunity to join the „outdoor” activities, where they could put the acquired knowledge and skills into practice. Training in an ambulance simulation allowed them to test their reactions in stressful situations requiring quick and decisive decisions, and exercises with phantoms taught them the principles of first aid.

10 września 2021 Partner Projektu LT-PL-5R-348 „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” (Gmina Pagegiai) zorganizował szkolenie pn. „Ewakuacja ludności”. Skierowane ono było do wszystkich osób odpowiedzialnych za ewakuację zarówno w Gminie Dobrzyniewo Duże jak i Gminie Pagegiai. Szkolenie prowadził Rolandas Čelna, główny specjalista wydziału ochrony ludności kłajpedzkiej rady ratowniczo-gaśniczej.

Podczas kursu uczestnicy mieli możliwość nabycia praktycznej wiedzy z zakresu zachowań podczas sytuacji kryzysowych takich jak pandemia czy wszelkiego rodzaju katastrofy. Zaprezentowano i przeanalizowano schematy ewakuacji poszczególnych grup mieszkańców w kontekście różnych rodzajów zagrożeń.

On September 10, 2021 the Project Partner LT-PL-5R-348 „Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area” (Pagegiai Commune) organized a training entitled „Evacuation of the population”. It was addressed to all people responsible for evacuation in both the Dobrzyniewo Duże Commune and the Pagegiai Commune. The training was conducted by Rolandas Celna, the main specialist of the Civil Protection Department of Klaipeda Rescue and Fire Fighting Council.

During the course, participants had the opportunity to acquire practical knowledge in the field of behavior during crisis situations such as pandemics or all kinds of catastrophes. Furthermore, evacuation patterns for individual groups of residents were presented and analyzed in the context of various types of threats.

Logo projektu z tytułem artykułu

W dniu 13.10.2021 w Białymstoku odbyło się trzecie spotkanie partnerskie w ramach projektu „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze litewsko-polskim” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020, nr LT-PL-5R-348,  zorganizowane przez Lidera Projektu – Gminę Dobrzyniewo Duże,.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Gminy Pagégiai.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowy stan realizacji projektu oraz ustalono harmonogram realizacji kolejnych wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu. Ustalono także termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Gmina Pagégiai.

Logo projektu i tytuł artykułu

On October 13, 2021, in Bialystok, the third partnership meeting within the project „Strengthening cooperation on crisis management and security in the LTPL area” no. LT-PL-5R-348 took place. The project is implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme. The meeting was organised by the Main Leader – the Commune of  Dobrzyniewo Duże.

The meeting was attended by representatives of the project partners: the Dobrzyniewo Duże commune and the Pagégiai commune.

During the meeting, the current activities of the project were discussed and the schedule for the implementation of the next events was established. The date of the next partnership meeting, organized by the Municipality of Pagégiai, has also been arranged.

Logo projektu i tytuł artykułu

22 października 2021 Partner Projektu LT-PL-5R-348 „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” (Gmina Pagégiai) zorganizował szkolenie pn. „Gotowość do zarządzania kryzysowego”. Wzięło w nim udział 15 przedstawicieli Lidera Projektu oraz 15 reprezentantów Partnera. Gminę Dobrzyniewo Duże reprezentowały nie tylko władze odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe ale także strażacy oraz ratownicy medyczni. Podczas kursu uczestnicy mieli możliwość nabycia wiedzy z zakresu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, przygotowania do działania, reagowania w sytuacji kryzysowej oraz usuwania skutków wywołanych tymi sytuacjami.

Logo projektu i tytuł artykułu

On October 22, 2021, Project Partner LT-PL-5R-348 „Strengthening cooperation in the field of crisis management and security in the LTPL area” (Municipality of Pagégiai) organized a training entitled „Crisis management readiness”. It was attended by 15 representatives of the Project Leader and 15 representatives of the Partner. The commune Dobrzyniewo Duże was represented not only by the local authorities responsible for crisis management, but also by firefighters and paramedics. During the course, participants had the opportunity to acquire knowledge in the field of risk prevention, preparation for action, reacting in a crisis situation and removing the effects caused by these situations.

Logo projektu i tytuł artykułu

12 listopada 2021 w Hotelu  3 Trio Lider Projektu LT-PL-5R-348 „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” zorganizował szkolenie pn. „Rola zarządzania kryzysowego”. W szkoleniu wzięło udział po 15 przedstawicieli każdego z partnerów. Skierowane ono było do wszystkich osób odpowiedzialnych za działania w trakcie zarządzania kryzysowego zarówno w Gminie Dobrzyniewo Duże jak i Gminie Pagégiai.

Podczas szkolenia zaprezentowano aspekty współpracy oraz rolę organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe ze szczególnym uwzględnieniem Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Logo projektu i tytuł artykułu

On November 12, 2021 at the Hotel 3 Trio, the Project Leader LT-PL-5R-348 „Strengthening cooperation in the field of crisis management and security in the LTPL area” organized a training entitled „The Role of Crisis Management”. 15 representatives of each partner participated in the training. The event was addressed to all persons responsible for activities in the course of crisis management both in the Commune of Dobrzyniewo Duże and Commune of Pagégiai.

During the training, the aspects of cooperation and the role of public administration bodies responsible for crisis management were presented, with particular emphasis on the Crisis Management Centers.

Logo projektu i tytuł artykułu

W dniu 26.11.2021r. w Gminie Pagégiai odbyło się czwarte spotkanie grupy roboczej zorganizowane przez Partnera projektu – Pagégiai w ramach projektu pn. „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” o nr  LT-PL-5R-348. W ostatnim spotkaniu w bieżącym roku uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże oraz Gminy Pagégiai

Podczas spotkania zaplanowano szczegóły kolejnych działań, które odbędą się w grudniu 2021 tj. kurs „Działania na potrzeby kryzysu / kurs i druk 3D” (Gmina Pagégiai) oraz wspólne szkolenie dla dzieci ”Pierwsza pomoc/działania praktyczne” (Gmina Dobrzyniewo Duże). Przeprowadzono szczegółową analizę planowanych do poniesienia wydatków oraz omówiono kwestie związane z przygotowaniem drugiego raportu.

Logo projektu i tytuł artykułu

On November 26, 2021 in the Municipality of Pagégiai, the fourth meeting of the working group was organized by the project partner – Pagégiai as part of the project entitled „Strengthening cooperation in the field of crisis management and security in the LTPL area” no. LT-PL-5R-348. The last meeting in this year was attended by representatives of the project partners: the Commune of Dobrzyniewo Duże and the Commune of Pagégiai

During the meeting, details of the next activities that will take place in December 2021 were planned, ie the course „Actions on the needs of the crisis / course and 3D printing” (Pagégiai Commune) and joint training for children „First aid / practical actions” (Dobrzyniewo Duże Commune). A detailed analysis of the planned expenses was carried out and the issues related to the preparation of the second report were discussed.

Niebieski napis na białym tle - 17.12.2021 WSPÓLNE SZKOLENIE DLA DZIECI PN. PIERWSZA POMOC / DZIAŁANIA PRAKTYCZNE, z prawej strony logo projektu 4 trójkąty ułożone w jeden duży trójkąt

W dniu 17 grudnia 2021r. Lider Projektu – Gmina Dobrzyniewo Duże będąca realizatorem projektu LT-PL-5R-348 „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” zorganizował wspólne szkolenie dla dzieci pn. „Pierwsza pomoc / działania praktyczne (4.16)”. W szkoleniu wzięło udział po 25 przedstawicieli każdego z partnerów. Młodzi przedstawiciele grupy polskiej i litewskiej z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwali się części wykładowej oraz chętnie przystąpili do zajęć praktycznych, które odbyły się w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach.

Niebieski napis w języku angielskim na białym tle - 17.12.2021 FIRST AID / PRACTICAL ACTIVITIES TRAINING FOR CHILDREN, z prawej strony logo projektu 4 trójkąty ułożone w jeden duży trójkąt

On 17 December 2021. Project Leader – Municipality of Dobrzyniewo Duże, which is the implementer of the project LT-PL-5R-348 „Strengthening of cooperation in crisis management and security in the LTPL area”, organized a joint training for children entitled „First aid / practical activities (4.16)”. The training was attended by 25 representatives of each partner. Young representatives of the Polish and Lithuanian groups listened with great interest to the lecture part and eagerly joined the practical activities, which took place in the Poland-East Science and Technology Park in Suwałki.

Niebieski napis na białym tle - 18.03.2022 WSPÓLNY KURS PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ z prawej strony logo projektu 4 trójkąty ułożone w jeden duży trójkąt

W dniu 18 marca 2022r. grupa 15 przedstawicieli Beneficjenta litewskiego przybyło do Hotelu Silver w Białymstoku by wspólnie z 15 przedstawicielami Lidera projektu LT-PL-5R-348 „Wzmocnienie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze LTPL” wziąć udział w kolejnym z cyklu wspólnych szkoleń wchodzących w zakres objęty projektem. Tym razem uczestnicy szkolenia pn.” Wspólny kurs pierwszej pomocy medycznej” (Joint medical first aid course (4.5)) zostali zapoznani z zagadnieniami i zasadami dotyczącymi udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w formie wykładowej, jak również aktywnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych polegających m.in. na wykonaniu sztucznego oddychania wraz z masażem serca oraz dokonania defibrylacji.

Niebieski napis w języku angielskim na białym tle - 18.03.2022 - MEDICAL FIRST AID COURSE z prawej strony logo projektu 4 trójkąty ułożone w jeden duży trójkąt

On 18 March 2022, a group of 15 representatives of the Lithuanian Beneficiary arrived at the Silver Hotel in Bialystok to participate in another cycle of joint trainings under the LT-PL-5R-348 „Strengthening of cooperation in crisis management and security of the LTPL area” project.

Hotel Silver in Bialystok in order to participate together with 15 representatives of the Leader of the project LT-PL-5R-348 „Strengthening of cooperation in crisis management and security in the LTPL area” in the next training course of the project. This time the participants of the training entitled „Joint medical first aid course” (4.5) were introduced to the issues and principles of providing assistance to injured persons in a lecture form, and also actively participated in practical activities consisting of performing artificial respiration with heart massage and defibrillation.

Trwa projekt „Wzmacnianie współpracy w zakresie zarządzanie kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze litewsko-polskim” nr LT-PL-5R-348 w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Gminę Pagegiai (Litwa). W jego ramach Dobrzyniewo Duże buduje w Pogorzałkach Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego z garażem i magazynem, zlecono także wykonanie specjalnego samochodu do dekontaminacji wraz z wyposażeniem. Partner litewski wykonuje remont budynku na potrzeby kwarantanny oraz zakupi samochód do dekontaminacji wraz z wyposażeniem.

Na bieżąco prowadzone są wspólne polsko-litewskie szkolenia oraz spotkanie projektowej grupy roboczej.

13-14 maja nasi strażacy i pracownicy samorządowe uczestniczyli w szkoleniu organizowanym na Litwie przez naszego partnera, którego tematyką była walka z pandemią COVID-19.

10 czerwca odbyła się szkoleniowa ewakuacja Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach z udziałem strażaków z Letnik i Pogorzałek. Akcję ewakuacyjną oraz ratowniczo-gaśniczą obserwowali także przedstawiciele partnera litewskiego.

Z kolei 09 czerwca organizowaliśmy szkolenie dla dorosłych, zaś 17 czerwca dla dzieci polskich i litewskich pt. „Działanie na potrzeby kryzysu/ kurs i druk 3D”.

The project „Strengthening cooperation in crisis management and security in the Lithuanian-Polish area” No LT-PL-5R-348 under the Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme 2014-2020. The project is being implemented by the Municipality of Pagegiai (Lithuania). As part of it, Dobrzyniewo Duże is building a Municipal Crisis Management Centre with a garage and warehouse in Pogorzałki, and a special decontamination vehicle with equipment has been commissioned. The Lithuanian partner is renovating a building for quarantine purposes and will purchase a decontamination vehicle with equipment.

Joint Polish-Lithuanian training sessions and a project working group meeting are ongoing.

On 13-14 May, our firefighters and local government employees participated in a training course organized in Lithuania by our partner, the topic of which was the fight against the COVID-19 pandemic.

On 10 June, a training evacuation of the Primary School in Pogorzałki took place with the participation of firefighters from Letniki and Pogorzałki. The evacuation and rescue and firefighting operation was also observed by representatives of the Lithuanian partner.

In turn, on 09 June we organized training for adults, and on 17 June for Polish and Lithuanian children entitled. „Acting in Crisis/Course and 3D printing”.

W trakcie realizacji założeń projektu pn. „Wzmacnianie współpracy w zakresie zarządzanie kryzysowego i bezpieczeństwa na obszarze litewsko-polskim” nr LT-PL-5R-348 w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 w miejscowości Pogorzałki zostało wybudowane Gminne Centrum Bezpieczeństwa.

Nowy budynek oprócz zaplecza administracyjnego posiada magazyn oraz stanowisko garażowe dla lekkiego wozu do dekontaminacji, którego zakup również współfinasowany był z projektu.

W ramach zakupów na wyposażeniu jednostki oprócz środków ochrony osobistej znalazł się zestaw drukarek 3D i laptop, łóżka polowe wraz z materacami oraz kocami, butle do tlenoterapii, defibrylatorów, jak i zestawy ubrań przeciwchemicznych dla strażaków.

During the implementation of the project entitled „Strengthening Cooperation in Crisis Management and Security in the Lithuanian-Polish Area” No. LT-PL-5R-348 under the Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme 2014-2020, a Municipal Security Centre was built in Pogorzałki.

In addition to administrative facilities, the new building has a warehouse and a garage position for a light decontamination vehicle, the purchase of which was also co-financed by the project. In addition to personal protective equipment, the unit was equipped with a set of 3D printers and a laptop computer, field beds with mattresses and blankets, oxygen therapy cylinders, defibrillators and sets of chemical protective clothing for firefighters.

Data publikacji: 21 sty, 2022, 14:10

Ostatnia aktualizacja: 24 sty, 2023, 14:00

Skip to content