wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Gmina » Strategia rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże » Strategia Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030

Strategia Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030

Obraz przedstawia herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Nasz Samorząd rozpoczyna prace nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Prace te wspiera merytorycznie i koordynuje prof. Andrzej Sztando, ekspert ds. zarządzania strategicznego rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym, w najbliższych miesiącach na naszej stronie internetowej będziemy Państwu prezentować przebieg tych prac, zachęcać do włączenia się w nie, a także prezentować ich wyniki. Dziś przedstawimy Państwu podstawowe informacje o nowej Strategii i planowanych pracach nad nią.

Nowa Strategia stanie się głównym wyznacznikiem działań naszego samorządu w latach 2020-2030. Duży nacisk zostanie zatem położony na to, by jej treść w pełni odpowiadała potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców naszej gminy oraz przedsiębiorców w niej działających. To niezwykle ważne, ponieważ głównym celem planowania strategicznego rozwoju lokalnego jest jak najpełniejsze, skuteczne i efektywne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej oraz lokalnego biznesu. Równie duży nacisk zostanie położony na zabezpieczenie środowiska naturalnego oraz na zrównoważone sposoby jego wykorzystania. Musimy bowiem sprostać współczesnym wyzwaniom ekologicznym i zachować dla przyszłych pokoleń to co najcenniejsze.

Zdjęcie przedstawia grupę osób ubranych w garnitury i rozmawiających ze sobą.

Aby to osiągnąć, prace nad nową Strategią zostaną rozpoczęte od szerokich konsultacji z osobami i podmiotami reprezentującymi różne, lokalne środowiska społeczne i zawodowe, pełniącymi stanowiska kierownicze w jednostkach publicznych i prywatnych oraz działającymi społecznie, a także z osobami spoza gminy, które posiadają największy wpływ na jej rozwój (władzami powiatowymi, wojewódzkimi i innymi). Zaproszenia do udziału w konsultacjach skierowaliśmy już do ponad 100 takich osób, na których udział gorąco liczymy. Będą one przeprowadzone w formie tzw. warsztatów strategicznych, których uczestnicy wspólnie przeprowadzą analizę strategiczną gminy, zaproponują jej wizję i cele rozwoju oraz konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne, organizacyjne, informacyjne i inne, które powinny być realizowane w bliskiej i dalszej przyszłości. Warsztaty te zaplanowaliśmy na 20 i 21 sierpnia, w godz. 9.00-16.00, w Wiejskim Domu Kultury w Pogorzałkach, Pogorzałki 153. Poprzedzi je szkolenie przygotowawcze, które zaplanowaliśmy na 19 sierpnia, w godz. 13.00-16.00, w tym samym miejscu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu i w warsztatach prosimy o kontakt z Krzysztofem Bagińskim – Sekretarzem Gminy Dobrzyniewo Duże, tel. (085) 742-81-55 w. 21, e-mail. k.baginski@dobrzyniewo.pl Jesteśmy żywo zainteresowani i otwarci na głos każdego, kto chce włączyć się w te prace.

Równolegle z konsultacjami społecznymi prowadzone będą wielodziedzinowe prace analityczne obejmujące setki zagadnień społecznych, gospodarczych i środowiskowych naszej gminy. Jako źródła informacji wykorzystane zostaną bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego, gminnych i powiatowych jednostek, a także terenowej administracji rządowej. Wykorzystane zostaną również różne opracowania analityczne i monograficzne poświęcone Gminie Dobrzyniewo Duże oraz jej otoczeniu. Analizie poddane będą także strategie, programy i plany rozwoju naszego państwa, województwa podlaskiego i powiatu białostockiego. Jest to niezbędne dla integracji naszych zamierzeń z szansami i uwarunkowaniami tworzonymi przez ponadlokalne władze i gospodarkę. Na tych podstawach powstanie diagnoza prospektywna Gminy Dobrzyniewo Duże prezentująca nie tylko jej rozwój w przeszłości oraz obecny stan, ale pozwalająca także na prognozowanie trendów jej przyszłego rozwoju.

Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn patrzących w komputerowy monitor.

Połączone wyniki konsultacji społecznych i diagnozy prospektywnej pozwolą na sporządzenie analizy strategicznej gminy. Do realizacji tego zadania zastosowane zostaną nowoczesne i sprawdzone metody analityczne zarządzania publicznego, dostosowane do cech gmin wiejskich i uwzględniające ich wielowymiarowe powiązania z otoczeniem. Analiza strategiczna posłuży następnie do stworzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Projekt ten poddany będzie konsultacjom – najpierw z Wójtem i kierownictwem gminnej administracji, a następnie konsultacjom z Komisjami Rady Gminy. Zakończenie prac nad nową Strategią planowane jest na koniec stycznia przyszłego roku. Zostanie ona przyjęta do realizacji w formie uchwały Rady Gminy, powierzonej do wykonania Wójtowi Gminy przy wykorzystaniu wszystkich gminnych jednostek.

Wierzymy, że jej realizacja zapoczątkuje nowy rozdział we współczesnej historii Gminy Dobrzyniewo Duże, umożliwiając lub znacząco ułatwiając pełne wykorzystanie wszystkich jej atutów i szans, likwidując lub wyraźnie ograniczając problemy oraz zabezpieczając ją przed zagrożeniami, a wszystko to dla podniesienia jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat postępów prac nad nową Strategią.

Data publikacji: 17 gru, 2020, 15:01

Ostatnia aktualizacja: 17 gru, 2020, 15:01

Skip to content