sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Gmina » Strategia rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże » Strategia na czas i po pandemii

Strategia na czas i po pandemii

W dniu 31 stycznia 2020 r. Rada Gminy Dobrzyniewo Duże na uroczystej sesji i z udziałem wielu gości z regionu oraz mieszkańców gminy jednogłośnie uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030. Prace nad nią trwały od czerwca 2019 r. W numerze 3/2019 Głosu Dobrzyniewa informowaliśmy o ich ważnym etapie, jakim były sierpniowe, trzydniowe warsztaty strategiczne, z udziałem władz naszej gminy, kierownictwa gminnych jednostek, sołtysów, przedsiębiorców, rolników oraz działaczy i innych mieszkańców, a także decydentów z powiatu i regionu. Po tych warsztatach prace nad Strategią polegały na sporządzaniu i doskonaleniu ich kolejnych wersji, w tym podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy. Nowa Strategia jest w tej chwili naszym najważniejszym planem rozwoju, a jej cele to zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców, zdynamizowanie gospodarki oraz ochrona i zrównoważone wykorzystanie środowiska naturalnego.

Niestety, jak wszyscy wiemy, w marcu bieżącego roku do Polski dotarła koronawirusowa pandemia COVID-19 zmieniając życie nas wszystkich głęboko i zapewne na długo. Choć trudno dziś ocenić ostateczną skalę i strukturę tych zmian, to jednak nie ma wątpliwości, że nasza Strategia – podobnie jak wszystkie strategie, plany i programy powiatowe, wojewódzkie, krajowe i europejskie, a także nasze osobiste – będzie musiała być zweryfikowana i częściowo zaktualizowana. Wszyscy stajemy przecież przez nowymi problemami i wyzwaniami, ale specjaliści dostrzegają wśród nich też szanse, w tym szanse na przyśpieszenie zmian, które od dawna były potrzebne.

Wszystko to nie oznacza jednak, że możemy lub powinniśmy zaniechać wdrażania naszej Strategii porzucając ją i zapominając o jej treści. Wręcz przeciwnie. Większość z wyznaczonych w niej celów i wskazanych, konkretnych działań jest dziś i będzie w przyszłości dla nas wszystkich szczególnie ważnych. Mam tu na myśli np. wspieranie naszych firm, zwłaszcza małych (poprzez realizację programu lokalnej polityki i promocji gospodarczej gminy), wspieranie rynku pracy oraz stymulowanie rolnictwa. Szczególnie ważna będzie teraz realizacja niektórych, zaplanowanych w Strategii działań oświatowych. Chodzi np. o zastosowanie metod dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie informatyczne i komunikacyjne, w tym wirtualne, społecznościowe i procesowe. Nowego znaczenia nabierają dziś, zaplanowane w Strategii, podnoszenie cyfrowych kompetencji osób dorosłych, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz przestępczością cyfrową (seniorów), a także rozwój e-usług prewencji i rozwiązywania problemów społecznych. W Strategii zaplanowaliśmy także rozwój e-usług świadczonych przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne. Nie zabrakło w niej również zadań związanych z ochroną zdrowia mieszkańców, jak np. wspieranie realizacji diagnostyczno-przesiewowych oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. Obejmuje ona nawet cyfryzację Gminnego Centrum Kultury i podniesienie kompetencji cyfrowych jego pracowników, co może umożliwić realizację ich misji w nadchodzącej przyszłości. Zgodnie ze Strategią opracujemy i wdrożymy też program edukacji obywatelskiej mieszkańców gminy, wychodzący naprzeciw wyzwaniom, którym dziś przyszło nam wszystkim sprostać. Strategia stanie się także podstawą pozyskiwania środków pomocowych, krajowych i unijnych, jakie wkrótce z pewnością zostaną uruchomione na walkę ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie tylko nie porzucamy naszej nowej Strategii, ale zgodnie z treścią zawartych w niej wytycznych, powołamy Zespół ds. Wdrażania Strategii. Stojąc na jego czele, powołam do niego kadrę kierowniczą naszego samorządu, tj. Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników referatów Urzędu Gminy, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej, a także dyrektorów placówek oświatowych. W pracach Zespołu uczestniczyć też będzie Przewodnicząca Rady Gminy. Do prac w Zespole zapraszani będą także w miarę potrzeb inni pracownicy naszego samorządu, mieszkańcy oraz eksperci zewnętrzni. Zespół ten stanie się platformą koordynacji działań na rzecz wdrażania Strategii w czasie pandemii i po pandemii –  miejscem wspólnego poszukiwania pomysłów radzenia sobie w nowej sytuacji, tworzenia nowych planów dziedzinowych, wskazywania z jakimi partnerami strategicznymi możemy dziś korzystnie współpracować, dyskusji o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych itp. Prace tego Zespołu obejmą również monitorowanie wdrażania Strategii, a także udział w jej nieodległej aktualizacji, gdy tylko nowa sytuacja społeczno-gospodarcza naszej Gminy będzie nam już lepiej znana.

Wiem, że nasze kadry samorządowe są dobrze wykwalifikowane i zmotywowane do działania. Wierzę, że działając strategicznie, konsekwentnie i wspólnie możemy nie tylko poradzić sobie w obecnej sytuacji, a także dalej rozwijać naszą Gminę. Będziemy Państwa o tych działaniach regularnie informować.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Wojciech Cybulski

Obraz przedstawia herb Gminy Dobrzyniewo Duże

02.04.2020

Data publikacji: 18 gru, 2020, 09:10

Ostatnia aktualizacja: 18 gru, 2020, 09:20

Skip to content