poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Dla mieszkańca » Koronawirus – Niezbędnik mieszkańca » Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże

ZARZĄDZENIE NR OR.120.9.2020

 

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

 

z dnia 26 marca 2020 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.     Od dnia 30.03.2020 r. do odwołania tworzy się w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże dwa zespoły pracowników oraz ustala się dla nich harmonogram pracy zgodnie z załącznikiem do zarządzenia, z zastrzeżeniem ust. 8.

2.     Zgodnie z harmonogramem pracy zespoły pracowników pracują naprzemiennie w budynku urzędu gminy lub w miejscu zamieszkania.

3.     Pracownicy pracują ściśle w miejscach wskazanych w harmonogramie.

4.     Pracownicy mogą spotykać się ze sobą tylko w ramach zespołu do którego należą. Dotyczy to zarówno kontaktów służbowych jak i osobistych poza godzinami pracy.

5.     Członkowie zespołu, w pełnym składzie, pracują w urzędzie gminy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 13.30. W godzinach od 13.30 do 15.30 w sekretariacie urzędu gminy dyżuruje jedna osoba wyznaczona przez kierownika zespołu, pozostali pracownicy pozostają w pełnej gotowości do pracy i w miarę posiadanych możliwości technicznych wykonują swoje obowiązki zdalnie.

6.     W godzinach od 13.30 do 15.30 wykonywana jest dezynfekcja urzędu.

7.     Członkowie zespołu pracującego w miejscu zamieszkania pozostają w pełnej gotowości do pracy w godzinach od 7.30-15.30 i w miarę posiadanych możliwości technicznych wykonują swoje obowiązki zdalnie.

8.     W przypadkach uzasadnionych pracownicy mogą w całości pracować zdalnie zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr Or.120.8.2020 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia regulaminu pracy zdalnej. Pracowników tych dotyczy także zapis z pkt. 4, pozostają oni nadal członkami jednego z zespołów i mogą przychodzić do urzędu gminy tylko w dniach wynikających z harmonogramu pracy.

9.     Z podziału na zespoły wyłącza się Referat Gospodarki Komunalnej, który pracuje w oddzielnym budynku przy ul. Białostockiej 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.30. W godzinach od 13.30 do 15.30 pracownicy pozostają w pełnej gotowości do pracy i w miarę posiadanych możliwości technicznych wykonują swoje obowiązki zdalnie.Pracownicy tego referatu mogą kontaktować się z innymi pracownikami urzędu przypisanymi do zespołu I, w tym zakresie zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

10.  Korespondencję z urzędu gminy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje się przed wejściem do budynku urzędu po uprzednim kontakcie telefonicznym ze strony GOPS.

11.  Likwiduję się biuro podawcze urzędu o którym mowa w § 1 ust. 6. Zarządzenia Nr Or.120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 marca 2020 r.

12.  Korespondencję w formie papierowej można przekazywać do urzędu gminy za pośrednictwem skrzynki podawczej zamocowanej na ścianie przy wejściu do budynku urzędu, przy ul. Białostockiej 25.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta i Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

Wojciech Cybulski

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

 


Załącznik

do Zarządzenie Nr Or.120.9.2020

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 26 marca 2020 r.

 

1. Podział pracowników Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże na zespoły

 

 

Zespół I

Zespół II

Wojciech Cybulski – kierownik zespołu

Piotr Citko – kierownik zespołu

Referat Organizacyjny

Krzysztof Bagiński

Anna Adamska

Mariola Grzegorczyk

Bartosz Grzegorczyk

Elżbieta Jackowska

Agnieszka Rutkowska

Sławomir Świsłocki

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Wiesława Wojtkielewicz

Ewa Bilmin

Referat Finansowy

Monika Krawczeniuk

Agnieszka Marczuk

Elwira Żmiejko

Lila Łapińska

Sylwia Jeleniewska

Beata Rusek

Alina Domalewska

Katarzyna Niewińska

Justyna Walesiuk

Anna Gęsiewska

Ewa Winnicka

Alina Markowska

Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Magdalena Bernatowicz

Karolina Kuryłowicz

Maria Seweryn

Monika Dziekońska

Anna Szeligowska

Sebastian Kwit

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Katarzyna Dołkin

Małgorzata Sokólska

Osoby sprzątające

Ewa Sochoń

Teresa Powichrowska

Agata Dymko

Iwona Dąbrowska

Anna Malinowska

 

 

2. Harmonogram pracy zespołów w budynku urzędu gminy

 

 

Dzień Tygodnia

Data

Zespół

Dzień Tygodnia

Data

Zespół

Poniedziałek

30.03.2020

I

Poniedziałek

06.04.2020

II

Wtorek

31.03.2020

Wtorek

07.04.2020

Środa

01.04.2020

II

Środa

08.04.2020

I

Czwartek

02.04.2020

Czwartek

09.04.2020

Piątek

03.04.2020

I

Piątek

10.04.2020

II

 

 

W kolejnych dwutygodniowych okresach zespoły pracują analogicznie.

Data publikacji: 28 mar, 2020, 14:35

Ostatnia aktualizacja: 5 sty, 2022, 14:40

Skip to content