niedziela, 01.10.2023

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 01.10.2023

Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

18 sty, 2022, 14:27 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 18 stycznia 2022 r.

IPG.6733.51.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia SN 15kV, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 57/25, 57/32, 57/33, 57/34, 57/20, 57/37, 57/36, 57/35, 60/12, położonych w obrębie geod. Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content