piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Planowanie przestrzenne » Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

8 gru, 2021, 08:15 | Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 8 grudnia 2021 r.

IPG.6733.51.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia SN-15kV, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 57/25, 57/32, 57/33, 57/34, 57/20, 57/37, 57/36, 57/35, 60/12, położonych w obrębie geod. Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Skip to content