wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Zawiadomienie z art. 53 ust. 1c u.p.z.p. właścicieli dz. 170/5 Fasty
Podpis + logo gminy

Zawiadomienie z art. 53 ust. 1c u.p.z.p. właścicieli dz. 170/5 Fasty

30 kwi, 2024, 08:22 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 30 kwietnia 2024 r.

IPG.6730.2.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) – dalej k.p.a., Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje strony postępowania – tj. właścicieli działki nr geod. 170/5, obręb Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, iż została wydana decyzja w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy na działce o numerze ewidencji gruntów 170/10, położonej w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego (parterowego z poddaszem użytkowym) oraz dwóch budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Skip to content