piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Rozbudowa stacji retransmisyjnej Krynice
Podpis + logo gminy

Rozbudowa stacji retransmisyjnej Krynice

17 sie, 2023, 14:48 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 17 sierpnia 2023 r.

IPG.6733.17.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – t. j.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie nadawczej stacji retransmisyjnej na istniejącym obiekcie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w granicach działki o numerze geodezyjnym 30/2, położonej w miejscowości Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno   zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content