poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Sieć wodociągowa – Ponikła
Podpis + logo gminy

Sieć wodociągowa – Ponikła

26 lip, 2023, 08:16 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 26 lipca 2023 r.

IPG.6733.20.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 69/19, 69/24, położonych w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo  Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Skip to content