niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Ponowne wyłożenie MPZP Fasty, ul. Rolna
Podpis + logo gminy

Ponowne wyłożenie MPZP Fasty, ul. Rolna

27 cze, 2023, 06:11 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, 27.06.2023 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

o III wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Rolnej)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) i art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) w związku z realizacją: Uchwały Nr XXVIII/223/20 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Rolnej), zawiadamiam o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Fasty (rejon ulicy Rolnej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.07.2023 r. do 28.07.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą także na stronie internetowej https://bip-ugdobrzyniewoduze.wrotapodlasia.pl/.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie planu odbędzie się w dniu 10.07.2023 r. w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, pok. 1, 16-002 Dobrzyniewo Duże o godzinie 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi można wnosić do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2023 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże lub w postaci elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kancelaria@dobrzyniewo.pl lub na adres skrytki Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże na ePUAP: /2002032UGDD/SkrytkaESP.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@dobrzyniewo.pl lub przez platformę ePUAP, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.08.2023 r.

               Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Jednocześnie na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że:

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (dalej: Administrator) i są one podawane w celu składania uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: pisemnie – ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże lub pod adresem email: iod@eterneco.eu.

Skip to content