piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu – ZSP Nowe Aleksandrowo
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu – ZSP Nowe Aleksandrowo

6 cze, 2023, 11:20 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 6 czerwca 2023 r.

IPG.6733.4.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że przystąpiono do ponownego rozpatrzenia sprawy wszczętej w dniu 01.03.2023 r. na żądanie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, i zakończonej decyzją Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże znak IPG.6733.4.2023 z dnia 14.04.2023 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego na działkach o numerach geod. 186/1, 186/24, 186/25, 186/29, 187, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Aleksandrowie.

W związku z uchyleniem wyżej wymienionej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia organ I instancji ponownie przeprowadzi postępowanie i rozpatrzy zgromadzony materiał dowodowy, a następnie wyda nową decyzję w sprawie.

Skip to content