niedziela, 01.10.2023

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 01.10.2023

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie tereny rekreacyjne D. Fabryczne
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie tereny rekreacyjne D. Fabryczne

5 cze, 2023, 12:04 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 5 czerwca 2023 r.

IPG.6733.9.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi na obszarze działek o numerach geod. 739/62, 374/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content