niedziela, 16.06.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

niedziela, 16.06.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie sieć PGE – Chraboły
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie sieć PGE – Chraboły

14 kwi, 2023, 09:12 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 14 kwietnia 2023 r.

IPG.6733.3.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, w obrębie działek o numerach geod. 352, 353, 350/1, położonych w miejscowości Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 23-140 Lublin.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno   zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content