poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Gospodarka nieczystościami ciekłymi

Gospodarka nieczystościami ciekłymi

22 lut, 2023, 14:02 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r. poz. 2519) każdy właściciel ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeżeli budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona nieruchomość powinna zostać wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania.

W przypadku, gdy istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków, a właściciel nie realizuje obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci Wójt Gminy może wydać decyzję nakazującą przyłączenie. Decyzja taka wydana będzie w przypadku niespełnienia wszystkich tych warunków, po dokładnym zbadaniu ich faktycznego zaistnienia.

Sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy jest określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, według którego właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiornika bezodpływowego, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Właściciele nieruchomości wyposażonych
w przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani opróżniać zbiorniki z osadów ściekowych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w instrukcji eksploatacji, ale nie rzadziej niż raz na 2 lata. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, kto nie wykonuje m.in. obowiązku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz nie pozbywa się nieczystości ciekłych w sposób określony przepisami ustawy i przepisami odrębnymi podlega karze grzywny.

9 sierpnia 2022r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi!!!

Zmiany przepisów wynikają z dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych. W związku z grożącymi Polsce unijnymi sankcjami za brak realizacji zobowiązań wynikających z tzw. dyrektywy ściekowej zmiany wprowadzono w trzech ustawach, między innymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Nowe obowiązki Wójta

W związku ze zmianami Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże został zobowiązany do przeprowadzenia kontroli w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz do składania corocznych sprawozdań Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z przeprowadzonych  kontroli. W przypadku, gdy Wójt nie spełni obowiązku przeprowadzania cyklicznych kontroli dokumentów potwierdzających zagospodarowanie nieczystości ciekłych w sposób zgodny z prawem – gmina podlega karze pieniężnej od 10 do 50 tys. złotych.

Wszyscy właściciele nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej na których powstają nieczystości ciekłe zostaną skontrolowani

Do dnia 8 sierpnia 2024 r. każdy właściciel nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej, na której powstają nieczystości ciekłe zostanie wezwany do Urzędu Gminy w celu okazania umowy na wywóz nieczystości ciekłych podpisanej z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże oraz faktur lub rachunków potwierdzających wykonanie ww. usług. Kontrole będą przeprowadzane cyklicznie tj. z częstotliwością raz na 2 lata. W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne zawarcie umów, o których mowa powyżej i zbieranie dowodów uiszczania opłat tj. faktur bądź rachunków wystawianych przez przedsiębiorcę każdorazowo po wykonanej usłudze.  

Plan kontroli właścicieli nieruchomości na lata 2023-2024

KontrolowanyKontrolującyTermin kontroli
Właściciele nieruchomości położonych w  miejscowościach:
Dobrzyniewo Kościelne, Dobrzyniewo Fabryczne, Fasty, Nowe Aleksandrowo, Bohdan,
Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Dobrzyniewo DużeI, II, III kwartał 2023 r.                                  
Właściciele nieruchomości położonych  w  miejscowościach:
Krynice, Pogorzałki, Gniła, Dobrzyniewo Duże, Podleńce, Leńce, Szaciły, Letniki, Kulikówka, Obrubniki, Ponikła, Kozińce, Nowosiółki, Kopisk, Jaworówka, Borsukówka, Zalesie, Rybaki, Kobuzie, Chraboły.
 
Przedsiębiorcy posiadający  zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże
Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Dużeod II kwartału 2023 r. do 8 sierpnia 2024 r.

Ilość wywożonych ścieków będzie porównywana z ilością zużytej wody.

Należy pamiętać, że ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzona zostanie zbyt mała częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zajdą podejrzenia, że w związku z powyższym zbiornik może być nieszczelny lub właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości w sposób nielegalny, wówczas sprawa zostanie skierowana do nadzoru budowlanego z prośbą o wszczęcie kontroli lub do sądu z  wnioskiem o ukaranie właściciela nieruchomości.

Co jeśli właściciel nie zawrze umowy, o której mowa powyżej?

Jeżeli właściciel nie zawrze umowy, o której mowa powyżej, wówczas gmina ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za właściciela i na jego koszt wg. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, ustalanych przez radę gminy w uchwale. Według obecnie obowiązującej uchwały górne stawiki opłat wynoszą:

  1. 120 zł brutto za 1 m3 nieczystości płynnych;
  2. 220 zł brutto za 1 m3 osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Z kim należy podpisać umowę?

Zgodnie z art. 7 ust. 1i 6 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transporcie nieczystości ciekłych wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji Wójta ze względu na miejsce świadczenia usług. Rada gminy określa w uchwale, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

Poniżej przedstawiamy wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają stosowne zezwolenie Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże.

L.p.Nazwa firmyNIPAdresNr telefonu
1PHU „Wojciech” Wojciech Łupiński9660357138  ul. Towarowa 6, 15-007 Białystoktel. 603 107 059  
2Usługi Asenizacyjne Sławomir Bołtruczuk5421390840  ul. Fabryczna 51 m.9, 15-482 Białystoktel. 602 362 023  
3PHU OSA Usługi Asenizacyjne Łabanowicz Andrzej5451625236  ul. Antoniukowska 23/8, 15-740 Białystoktel. 500 523 361  
4Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MPO” Sp. z o.o.5420201038  ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystoktel. 85 676 83 60 fax. 85 676 83 60
5Andrzej Łukaszuk Wywóz Nieczystości Płynnych5421014077  ul Swobodna 54/33, 15-756 Białystoktel. 507 737 473  
6Usługi Asenizacyjne Wywóz nieczystości Płynnych Rafał Fornalski9661653904  ul. S.M. Paca 4, 16-070 Choroszcz  tel. 511 015 814  
7Wywóz Nieczystości Płynnych Cezary Pietrzycki5461032555Krypno Wielkie 94a, 19-111 Krypnotel. 501 065 788  
8Budowa i Sprzedaż Nieruchomości Małgorzata Szymańska8471098652  Studzianki, ul. Warszawska 8, 16-010 Wasilkówtel. 605 844 878  
9MARIO ASENIZACJA Mariusz Deryng5422765940  ul. Jarzębinowa 8 lok. 8 , 15-793 Białystoktel. 503 332 997
10MILATRANS .PL Lucyna Borowska9661612101Łyski, ul. Serwisowa 1, 16-70 Choroszcztel. 85 651 27 12
11WC Serwis Sp. z o.o. Spółka komandytowa6482730408ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrzetel. 32 278 45 31
12MB Mirosław Bielawski9661125832Sobolewo ul. Podleśna 6, 15-509 Białystoktel. 697 974 021
13Wywóz Nieczystości Płynnych Sławomir Łukaszuk5421597848ul. Swobodna 64/15, 15-756 Białystoktel. 602 790 827
14PHU OSA Usługi Asenizacyjne Paulina Łabanowicz5451734250Rumejki 2A, 16-061 Juchnowiec Kościelnytel. 798436640
15TOI TOI Polska Spółka z o.o.  1180042784ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawatel. 226145979
16mToilet Sp. z o.o.5361938486ul. Toruńska 31 03-226 Warszawatel. 800 000 800
17. Usługi Asenizacyjne „PIOTER”
Piotr Zawadzki
9662172704ul. Pieczurki 38, 15-198 Białystoktel. 602 653 256
18.Bio-Eco spółka cywilna
Marta Małgorzata Wróbel, Dawid Wróbel
9662124639Barszczewo, ul. Leśna 7B, 16-070 Choroszcztel. 609 970 678
Skip to content