piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

17 lut, 2023, 09:46 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 17 lutego 2023 r.

IPG.6733.2.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geod. 686/18, 686/19, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Skip to content