sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Aktualności » Komunikat dla mieszkańców
fragment dachu i rynny

Komunikat dla mieszkańców

24 sty, 2023, 13:35 | Aktualności, Gmina, Społeczne

Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych

Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Dobrzyniewo Duże działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028) informuje, iż zabronione jest odprowadzanie wód opadowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej rur spustowych, rynien, kratek ściekowych, pomp wewnętrznych itp. uznaje się  za nielegalne i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 10.000,00 zł. Kanalizacja sanitarna przeznaczona jest do odprowadzania wyłącznie ścieków komunalnych. 

W związku z zaobserwowaną ilością ścieków, jaka trafia do kanalizacji sanitarnej podczas opadów atmosferycznych, istnieje uzasadniona obawa, iż właściciele posesji odprowadzają wodę deszczową właśnie do kanalizacji sanitarnej. Powoduje to przeciążenia sieci i urządzeń kanalizacyjnych, co z kolei przy intensywnych opadach deszczu i licznych zrzutach wody opadowej, skutkować może zalewaniem posesji. 

Wobec powyższego wzywa się wszystkich mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże, którzy w jakikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej do natychmiastowego zlikwidowania nielegalnych podłączeń. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej będą przeprowadzali kontrole w w/w zakresie.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości mieszkańcy, którzy odprowadzają wody opadowe i drenażowe poprzez kanalizację sanitarną zostaną pociągnięci do odpowiedzialności odszkodowawczej za powstałe szkody. 

Urząd Gminy  informuje, że jeśli do dnia 30.03.2023 r. dobrowolnie zostaną usunięte nieprawidłowości Urząd Gminy nie wyciągnie żadnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Po tym terminie, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, będą wyciągnięte konsekwencje na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Mając na uwadze zarówno prawny jak i społeczny wymiar sprawy, prosimy o poważne potraktowanie niniejszego komunikatu.

Skip to content