sobota, 24.02.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 24.02.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

12 gru, 2022, 12:10 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 12 grudnia 2022 r.

IPG.6733.27.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, na obszarze działek o numerach geod. 739/62, 374/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Skip to content