poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Zawiadomienie
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Zawiadomienie

24 paź, 2022, 12:03 | Aktualności, Gmina

Dobrzyniewo Duże, 24-10-2022 r.

Or.525.3.2022

ZAWIADOMIENIE

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że:

  • zgodnie z art. 15 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.): w skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego w celu opiniowania ofert, wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3* ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie (art. 15 ust. 2f ustawy:  do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) dotyczące wyłączenia pracownika).

Z uwagi na powyższe wyznaczam termin i miejsce zgłaszania przez ww. organizacje/podmioty osób do składu komisji konkursowej: do 14.11.2022  r. w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (pok. Nr 1 – sekretariat urzędu).

Miejsce zamieszczenia zawiadomienia

Strona internetowa www.dobrzyniewo.pl, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.

* Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Skip to content