sobota, 24.02.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 24.02.2024

Strona główna » Aktualności » Otwarty konkurs ofert
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Otwarty konkurs ofert

24 paź, 2022, 11:55 | Aktualności, Gmina

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), § 1 pkt 1 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) oraz § 6 ust. 1 Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 będącego załącznikiem do uchwały XXXVIII/321/21 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2022 R.

ogloszenie_o_konkursie2022

Skip to content