piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

18 paź, 2022, 13:55 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 18 października 2022 r.

IPG.6733.24.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na obszarze działek o numerach geod. 32/1, 32/2, 100/1, położonej w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Skip to content