poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

22 wrz, 2022, 08:38 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 22 września 2022 r.

IPG.6733.17.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 – t. j.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nn-0,4kV, na obszarze działek o numerach geod. 14/6, 14/5, 10/9, 368/3, 368/5, 358/2, 3/1, 3/3, 5/20, 5/18, 5/16, 7/7, 7/9, 9/8, 2/1, 12/1, 12/2, 11, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, oraz na obszarze działek o numerach geod. 374/1, 374/2, położonych w obrębie geod. Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content