poniedziałek, 22.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

poniedziałek, 22.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

9 sie, 2022, 13:16 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 9 sierpnia 2022 r.

IPG.6733.17.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4kV, na obszarze działek o numerach geod. 14/6, 14/5, 10/9, 368/3, 368/5, 358/2, 3/1, 3/3, 5/20, 5/18, 5/16, 7/7, 7/9, 9/8, 2/1, 12/1, 12/2, 11, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, oraz na obszarze działek o numerach geod. 374/1, 374/2, położonych w obrębie geod. Gniła, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

Skip to content