wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

16 maj, 2022, 13:47 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 16 maja 2022 r.  

IPG.6733.11.2022

O B W I E S Z C Z E N I E 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia SN 15kV wraz z linią światłowodową do przyłączenia farmy fotowoltaicznej, w obszarze działek o numerach geod. 197/34, 284/2, 197/38, 285, 357, 202/53, 202/55, 202/57, 202/59, 287, 202/63, 56/15, 56/30, 56/46, 56/47, 328/1, położonych w obrębie geod. Fasty, działek o numerach geod. 966, 961/2, 961/1, 903, 846, 870, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, oraz działek o numerach geod. 244/1, 169, 162, 150, 149, 171/4, położonych w obrębie geod. Dobrzyniewie Kościelnym, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Fotowoltaika Podlasie Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Skip to content