sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

5 kwi, 2022, 15:12 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 5 kwietnia 2022 r.  

IPG.6733.7.2022

O B W I E S Z C Z E N I E 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN, w obrębie działek o numerach geod. 143/4, 143/5, 293/1, położonych w miejscowości Letniki, obręb geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

Skip to content