środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

24 lut, 2022, 12:11 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 24 lutego 2022 r.

IPG.6733.4.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej do zasilania trakcji kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze działek o numerach geodezyjnych 143/9, położonych w obrębie geod. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Skip to content