wtorek, 28.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

wtorek, 28.05.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

22 lut, 2022, 09:11 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 22 lutego 2022 r.

IPG.6733.58.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV, wraz z linią światłowodową oraz infrastrukturą techniczną, w obszarze działek o numerach geodezyjnych 143/9, 199/11, 199/18, 199/19, 199/41, 199/43, 279/2, 279/9, 281, 282, 284/1, 284/2, 302, położonej w obrębie geod. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content