sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie

17 lut, 2022, 11:26 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 17 lutego 2022 r.

IPG.6733.54.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Fasty z budynkiem technicznym, liniami kablowymi WN, SN, nN (kable zasilaczy, powrotne i sterownicze), wraz z infrastrukturą techniczną oraz z niezbędnymi urządzeniami i obiektami budowlanymi, w obszarze działki o numerze geodezyjnym 143/11, położonej w obrębie geod. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content