środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Aktualności » Fotowoltaika – nowy nabór
Panele fotowoltaiczne

Fotowoltaika – nowy nabór

10 sty, 2022, 15:38 | Aktualności, Gmina

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Nabór deklaracji uczestnictwa prowadzony jest przez Gminę Dobrzyniewo Duże w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i solarnych z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Lokalnej  Strategii  Rozwoju Lokalnej Grupy Działania -Puszcza Knyszyńska; Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Deklaracje uczestnictwa zbierane będą od osób chętnych, (właścicieli
lub użytkowników budynków mieszkalnych posiadających tytuł prawny
do dysponowania nieruchomością, zamieszkałych i jednocześnie zameldowanych
na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże) do udziału w projekcie w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

3. Projekty będą realizowane przez Gminę Dobrzyniewo ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Rzeczywisty poziom dofinansowania wynosi 65% kosztów kwalifikowanych.

4. Właściciel zobowiązuje się do podpisania umowy oraz zachowania trwałości Projektu
( zamontowanej instalacji ) na czas realizacji projektu oraz w okres 5 lat po jego zakończeniu (zgodnie z zapisami regulaminu konkursu i umowy o dofinansowanie projektu).

5. Dopuszcza się złożenie tylko jednej ankiety i deklaracji uczestnictwa na daną lokalizację na jeden rodzaj instalacji.

6. Gmina Dobrzyniewo Duże dopuszcza wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie naboru ankiet i deklaracji uczestnictwa. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy.

7.      Szczegółowe informacje dotyczące naboru ankiet i deklaracji uczestnictwa uzyskać można w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże tel: +48 85 742 81 55, fax: +48 85 719 71 47

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ANKIET I DEKLARACJI UCZESTNICTWA

1. Nabór deklaracji uczestnictwa prowadzony będzie w dniach od  11 stycznia 2022 – 25 stycznia 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 w sekretariacie.

2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami.

3. Deklaracje uczestnictwa złożone przed lub po terminie określonym w pkt. II.1 pozostaną bez rozpatrzenia.

III. KTO MOŻE SKŁADAĆ ANKIETY I DEKLARACJE UCZESTNICTWA

1. Osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów bytowych mieszkańców. Budynek mieszkalny musi być użytkowany, tzn. oddany do użytku na dzień składania ankiety.

2. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę montaż instalacji.

3. Osoby niezalegające w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy Dobrzyniewo Duże.

4. W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które otrzymały finansowe wsparcie na wykonanie instalacji solarnych w latach wcześniejszych realizowanych w ramach wsparcia finansowego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 i 2014 – 2020. oraz w przypadku gdy na Instalację  uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych.

5. Dopuszcza się złożenie Deklaracji udziału w Projekcie przez Mieszkańca na rozbudowę istniejącej instalacji PV (ogniw fotowoltaicznych), w przypadku gdy:

– pierwotnie zainstalowana instalacja jest niewystraczająca;

– moc instalacji fotowoltaicznej zostanie dostosowana do rocznego zapotrzebowania budynku mieszkalnego na energię elektryczną z zastrzeżeniem zapisów w § 2 ust. 3 i 4;

– Grant nie pokrywa wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł;

– zostanie podpisane przez Grantobiorcę oświadczenie w Deklaracji udziału w Projekcie, iż nie uzyskał dofinansowania na ten sam cel z innych bezzwrotnych źródeł.

– Grantobiorca nie może być uznawany za podmiot wykluczony, na okoliczność czego jest zobowiązany złożyć oświadczenie zawarte we wniosku.

IV. PRZEZNACZENIE I KOSZT

1. Jest to projekt w zakresie montażu mikro instalacji, które produkują energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego.

2. Instalacja fotowoltaiczna w okresie trwałości projektu musi użytkowana zgodnie z przeznaczeniem projektu.

3. Szacunkowy koszt instalacji będzie uzależniony od zapotrzebowania na energię elektryczną, co zostanie określone każdorazowo w umowie podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Maksymalny całkowity koszt instalacji fotowoltaicznej podlegający dofinansowaniu nie może przekroczyć :

maksymalnie do 5 830,00 zł za 1 kWp.

V.  INFORMACJA O KRYTERIACH WYBORU MIESZKAŃCÓW DO PROJEKTU

1. Wśród mieszkańców zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, którzy w terminie złożyli prawidłowo wypełnione deklaracje uczestnictwa w projekcie, wyłoniona zostanie grupa docelowa ostatecznych odbiorców projektu w oparciuo przyznaną punktację ( Tabela w Deklaracji ).

2. Oferty będą oceniane w dwu etapach na podstawie ustalonych kryteriów oceny.

3. Do oceny punktacyjnej  dopuszczone zostaną oferty, które spełniają wszystkie poniższe kryteria.

Lp.

Kryterium oceny

Zgłoszenie spełnia kryterium

TAKNIE

1.

Czy budynek mieszkalny*położony jest na terenie GminyDobrzyniewo Duże?

 

2.

Czy budynek mieszkalny* jest oddany do  użytkowania?

 

3.

Czy w budynku mieszkalnym*są zameldowane osoby fizyczne?

 

4.

Czy mieszkańcy budynku zgłoszonego do projektu rozliczyły PIT za  2019, 2020 r. w II Urzędzie Skarbowym w Białymstoku wskazując jako miejsce zamieszkania Gminę Dobrzyniewo Duże?

 

 

5.

Czy właściciel /właściciele nieruchomości nie zalegają w podatkach oraz opłatach lokalnych oraz w innych należnościach wobec Gminy Dobrzyniewo Duże?

 

 

6.

Czy budynek mieszkalny* ma unormowany stan prawny ( nie toczy się postepowanie spadkowe itp. )

 

*budynek mieszkalny, w którym będą wykorzystywane efekty realizacji projektu.

SZCEGÓŁOWY REGULAMIN ZOSTAŁ ZAMIESZCZONY NA STRONIE URZĘDU GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

Zalączniki do treści:

1. Deklaracja udziału LGD OZE – pobierz

2. Regulamin wyboru Grantobiorców – pobierz

3. Załącznik nr 1 – wzór umowy – pobierz

Skip to content