sobota, 24.02.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 24.02.2024

Strona główna » Aktualności » Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podpis + logo gminy

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

28 gru, 2021, 08:53 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 28 grudnia 2021 r.

 

 

 

IPG.6733.49.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 –t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach działek o numerach geodezyjnych 627/4, 100/1, 32/1, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Projekt Dom Deweloper Sp. z o. o., Sp. k.

 

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content