sobota, 13.04.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 13.04.2024

Strona główna » Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego

Grafika przedstawia napis PL-BY-UA 2014-2020 oraz flagę Unii Europejskiej
Grafika przedstawia napis: Cel i krótki opis projektu, flagę Unii Europejskiej oraz napis PL-BY-UA 2014-2020

Z wielką przyjemnością możemy poinformować, iż po 2 latach pracy i długich miesiącach oczekiwania 20.09.2018 r. podpisaliśmy umowę transgraniczną z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 ( pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże – Lider Projektu i Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju Departament Współpracy Terytorialnej ) na realizację budowy remizy strażackiej w Letnikach oraz zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Pogorzałkach będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.  Gmina Dobrzyniewo Duże pozyska z tego projektu ok. 440 000,00 EUR ( ok. 2 mil. PLN ) dofinansowania na budowę oraz zakup samochodu strażackiego. Ścisła współpraca z partnerami z Białorusi i  ciężka praca przyniosła efekt. W projekcie przewidziane są wspólne ćwiczenia, szkolenia i wymiana doświadczeń  pomiędzy  jednostkami OSP z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże a Strażakami z Obwodu Grodzieńskiego _ PSP Grodno Białoruś ). Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na przełomie 2018/2019 roku a cały projekt się ma zakończyć w okresie 24 miesięcy. Podkreślić należy po raz kolejny, że podpisanie umowy na dofinansowanie a tym samym pozyskanie środków unijnych z Programu Polska-Białoruś – Ukraina z Działania Bezpieczeństwo jest niewątpliwie ogromnym sukcesem Naszej Gminy. Komisja Wyboru Projektów z 248 wniosków wytypowała do dofinansowania 17  i tylko 2 gminy  z województwa podlaskiego uzyskały dofinansowanie w temacie bezpieczeństwa pożarowego w tym Dobrzyniewo. 

W związku z powyższym, w dniu 17.10.2018r. w Dobrzyniewie Dużym w Remizie OSP w Pogorzałkach nastąpiło uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże,   Grodno  Regional  Department of  the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus i Grodno District Executive Committee

https://www.pbu2020.eu/pl/pages/244  –  LISTA WYBRANYCH PROJEKTÓW BEZPIECZEŃSTWO

Grafika przedstawia napis: Dane dotyczące projektu oraz flagę Unii Europejskiej, oraz napis PL-BY-UA 2014-2020

Dane dot. Projektu :
the Project “The new approach to the cross-border emergency management system” (Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego)
Thematic objective – 3. Common challenges in the field of safety and security (SECURITY)
1.2. Programme priority – 3.2 Addressing common security challenges
In accordance with the decision of the Joint Monitoring Committee of 2018.03.22 and Grant Contract no PLBU.03.02.00-20-0497/17-00 Within the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighbourhood Instrument.

BUDGET OF THE PROJECT NO PLBU.03.02.00-20-0497/17-00

No

Beneficiary Name

Country

Total cost EUR

ENI financing EUR

Own co-financing EUR

% of ENI funding

1

Dobrzyniewo Duże Commune

Poland

488 645,00

439 780,49

48 864,51

90%

2

Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus

Belarus

619 442,00

557 497,80

61 944,20

90%

3

Grodno District Executive Committee

Belarus

9 132,00

8 218,81

913,19

90%

Project Total

1 117 219,00

1 005 497,10

111 721,90

90%

Uchwała Rady Ministrów Republiki Białorusi z dn. 28 czerwca 2019r. nr 429 w sprawie zatwierdzenia projektów międzynarodowej pomocy technicznej

Grafika przedstawia napis: 12.07.2019 Spotkanie robocze w Grodnie oraz flagę Unii Europejskiej i napis PL-BY-UA 2014-2020

Informujemy, że oficjalnie projekt rusza od 01.09.2019 (zostały spełnione wszystkie przesłanki).

Grafika przedstawia napis: 14.11.2019 Spotkanie robocze w Grodnie oraz flagę Unii Europejskiej i napis PL-BY-UA 2014-2020

Dnia 04.11.2019 r. w Grodnie na Białorusi odbyło się spotkanie grupy roboczej, realizującej projekt pn. “The new approach to the cross-border emergency management system” (Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego).

Podczas spotkania omówiono istotne kwestie związane z realizacją projektu, między innymi dotyczące głównych zadań, jak również harmonogramu projektu. Kilkugodzinna narada zaowocowała wypracowaniem dalszych działań, które zostaną wkrótce wdrożone przez wszystkich beneficjentów Projektu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Beneficjentów tj. Gminy Dobrzyniewo Duże, Starostwo Grodzieńskie oraz Państwowa Straż Pożarna Republiki Białoruś.

Kolejne spotkania będą realizowane cyklicznie minimum raz na kwartał, zgodnie z założeniami projektu.

Grafika przedstawia napis: 09-10.12.2019 Ozierany / Białoruś - Konferencja otwierająca projekt oraz warsztaty planowania transgranicznego zarządzania kryzysowego oraz flagę Unii Europejskiej i napis PL-BY-UA 2014-2020

09-10.12.2019 r. – Ozierny/Białoruś – Konferencja otwierająca projekt oraz pierwsza sesja warsztatów  planowania transgranicznego zrządzania kryzysowego na Białorusi

W dniach 09-10.12.2019 r. delegacja gminna z Dobrzyniewa Dużego uczestniczyła w konferencji otwierającej projekt pn. „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” (ang. The new approach to the cross-border emergency management system)”, a także w pierwszej sesji warsztatów planowania transgranicznego zarządzania kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Beneficjentów tj. Gminy Dobrzyniewo Duże, Starostwa Grodzieńskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej Republiki Białoruś, jak również przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za opracowanie dokumentu merytorycznego, jakim jest „Plan transgranicznego zarządzania kryzysowego”, mianowicie Firma Wykonawcza Tomas Consulting. Podczas warsztatów, Beneficjenci Projektu skupili się nad omówieniem istotnych zagadnień z zakresu obejmującego nowoczesne rozwiązania w dziedzinie zarządzania kryzysowego, praktyki powszechnie stosowane przez tamtejsze służby publiczne oraz wstępnie omówiono działania, jakie należy podjąć w celu wzmocnienia współpracy transgranicznej we wskazanym obszarze. Ponadto podczas spotkania, omówiono kwestie dotyczące systemu zarządzania i koordynowania działań w zakresie prewencji, łagodzenia, gotowości, reagowania i odbudowy, jakie winny być podejmowane głównie w obliczu występujących zagrożeń natury transgranicznej, zarówno po stronie Białoruskiej, jak i po stronie Polskiej.

Grafika przedstawia napis: 09-10.12.2019 Ozierany / Białoruś - The project;s opening conference and workshop on planning cross-border emergency management oraz flagę Unii Europejskiej i napis PL-BY-UA 2014-2020

09.10.12.2019 – Ozierny/Belarus –  The Project’s Opening Conference and the first session of the workshop on Planning Cross-border Emergency Management in Belarus

On 09-10.12.2019, a municipal delegation from Dobrzyniewo Duże participated in the opening conference the project entitled „The new approach to the cross-border emergency management system”, as well as in the first session of the workshop on planning of cross-border emergency management. The meeting was attended by representatives of Beneficiaries, the Dobrzyniewo Duże Commune, Grodno District Executive Committee and Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus, as well as representatives of the company responsible for developing the substantive document, which is the „Cross-border Emergency Management plan”, namely the Tomas Consulting Executive Company. During the workshops, Project Beneficiaries focused on discussing important issues in the field of modern solutions in the field of crisis management, practices commonly used by local public services, and initially discussed actions to be taken to strengthen cross-border cooperation in the indicated area. In addition, during the meeting, issues related to the management system and coordination of activities in the field of prevention, mitigation, preparedness, response and reconstruction, which should be undertaken mainly in the face of cross-border threats, both on the Belarusian side and on the Polish side.

Relacja ze spotkania

Źródło: Gazeta „Perspektywa” – Wiadomości z Grodna i obwodu grodzieńskiego

Na grafice widzimy napis: 15-16-12.2019 Druga inspekcja produkcyjna wozu strażackiego w siedzibie wykonawcy w Bielsku Białej oraz flagę Unii Europejskiej i napis PL-BY-UA 2014-2020

W dniach 15-15.12.2019 zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA miała miejsce druga inspekcja produkcyjna połączona z odbiorem pojazdu w związku z realizacją  dostawy jednego, fabrycznie nowego nieużywanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4, marki SCANIA , typu N323, model P360, rok produkcji 2019,  z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, tj. Wójta Gminy Wojciecha Cybulskiego, a także dwóch strażaków należących do OSP Pogorzałki, któremu przekazany zostanie wóz strażacki.

W czasie odbioru przedstawiciele dokonali sprawdzenia dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności wykonania pojazdu z umową i opisem przedmiotu zamówienia, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i jego poszczególnych urządzeń.

Grafika przedstawia napis: 15-16.12.2019 Second production inspection of the fire engine at the contrator's headquaters in Bielsko Biała oraz flagę Unii Europejskiej i napis PL-BY-UA 2014-2020

On 15-15.12.2019, in accordance with the agreement concluded with the Contractor, „WAWRZASZEK ISS Spółka z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” (LIMITED LIABILITY COMPANY) there was a second production inspection combined with the vehicle’s acceptance in connection with the delivery of one, brand new, unused 4×4 medium rescue and firefighting vehicle, SCANIA brand, type N323, model P360, year of production 2019, with the participation of representatives of the Employer, i.e. Wojciech Cybulski, the Commune Head, as well as two firefighters belonging to the OSP Pogorzałki, to whom the fire truck will be handed over.

During the collection, the representatives checked the documentation of the subject of the agreement, compliance of the execution of the vehicle with the agreement and the description of the subject of the order, quality of execution, functioning of the vehicle and its individual devices.

Grafika przedstawia napis: 28.12.2019 - Powitanie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego w Gminie Dobrzyniewo Duże.

W dniu 28.12.2019 dokonano ostatecznego odbioru wozu strażackiego w wyniku zrealizowanej dostawy zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą „WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Po dokonaniu drugiej inspekcji produkcyjnej fabrycznie nowego nieużywanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4, marki SCANIA, typu N323, model P360, rok produkcji 2019 samochód był pozostawiony w depozycie, do momentu dopełnienia formalności związanych z rejestracją pojazdu.

Następnie 28.12.2019 o godz. 19.00 odbyło się powitanie fabrycznie nowego nieużywanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4, marki SCANIA , typu N323, model P360, rok produkcji 2019 w Gminie Dobrzyniewo Duże i przekazanie dla OSP Pogorzałki.

Grafika przedstawia napis: 28.12.2019 - Welcoming of the new medium-size rescue and firefighting vehicle in Dobrzyniewo Duże commune oraz flagę Unii Europejskiej i napis PL-BY-UA 2014-2020

On 28.12.2019 final acceptance of the fire engine was made as a result of the delivery in accordance with the agreement concluded with the Contractor „WAWRZASZEK ISS Spółka z OGRANICZONIALNOŚCIĄ”. After the second production inspection of a brand new unused 4×4 medium-size rescue and firefighting car, SCANIA brand, type N323, model P360, year of manufacture 2019 the car was left in deposit, until the completion of the formalities related to vehicle registration.

Then, on 28.12.2019 at 19.00 there was a welcome of a brand new unused medium 4×4 firefighting and rescue vehicle, SCANIA brand, type N323, model P360, year of manufacture 2019 in the municipality of Dobrzyniewo Duże and transfer to the OSP Pogorzałki.

Relacja z powitania wozu strażackiego / Report from the welcome of the fire engine in the Commune:

https://www.facebook.com/2149937431983090/videos/744775142682390/

Na grafice widzimy napis: 21.02.2020 - II Spotkanie grupy roboczej - zorganizowane przez beneficjenta wiodącego w Gminie Dobrzyniewo Duże

W dniu 21.02.2020 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej zespołu projektowego w którym uczestniczyli przedstawiciele Beneficjentów projektu, tj. Wojciech Cybulski Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu – Zastępca Wójta Gminy Piotr Citko oraz Asystent projektu Katarzyna Dołkin, jak również przedstawiciele Starostwa Grodzieńskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej Republiki Białoruś. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących działań oraz pozostałych kwestii związanych z realizacją projektu międzynarodowej pomocy technicznej „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego” dotyczącego programu współpracy transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina” na lata 2014-2020.

Uczestnicy omawiali istotne zagadnienia związane z przebiegiem projektu, zgodnie z którym planowane jest wybudowanie Remizy w Letnikach. Beneficjenci Gminy Dobrzyniewo Duże zaprezentowali również zakupiony fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4, marki SCANIA , typu N323, model P360, rok produkcji 2019. Partnerzy Projektu opowiedzieli o bieżących działaniach prowadzonych w ramach projektu oraz o swoich doświadczeniach. Ustalono również harmonogram planowanych następnych zadań w ramach niniejszego projektu.

Grafika przedstawia napis: 21.02.2020 - II Work group meetings - organised by the lead beneficiary in Dobrzyniewo Duże comune

On 21.02.2020, a meeting of the project team working group was held, which was attended by representatives of the project beneficiaries, i.e. Wojciech Cybulski, Head of Dobrzyniewo Duże Commune together with persons responsible for project implementation – Deputy Head of the Commune Piotr Citko and Project Assistant Katarzyna Dołkin, as well as representatives of Grodno District Executive Committee and Grodno Regional Department of the Ministry for Emergency Situations of the Republic of Belarus. The aim of the meeting was to discuss current activities and other issues related to the implementation of the international technical assistance project „New approach to cross-border crisis management system” concerning the cross-border cooperation programme „Poland-Belarus-Ukraine” for 2014-2020.

The participants discussed important issues related to the course of the project, according to which it is planned to build a Remiza in Letniki. Beneficiaries of Dobrzyniewo Duże Commune also presented a brand new medium-size 4×4 firefighting and rescue vehicle, SCANIA brand, type N323, model P360, year of manufacture 2019. Project partners talked about current activities carried out under the project and their experiences. A schedule of planned next tasks under this project was also established.

Na tej grafice widzimy niebieskie tło, różno kolorowe elementy oraz biały napis Konkursy PBU.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Konkursy skierowane są do wszystkich chętnych, a każdy znajdzie dla siebie intersującą tematykę.

Zadania są proste, a nagrody atrakcyjne!

Kliknij aby przejść na stronę z Konkursami

Grafika przedstawia napis: 12-14.08.2020 -

Od 12 do 14 sierpnia 2020 roku, w ramach projektu międzynarodowej pomocy technicznej nr PBU1/0497/16 „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego”, na terenie Jednostki Ratownictwa Pożarniczego Obwodu Grodzieńskiego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych, a także na terenie Kanału Augustowskiego Obwodu Grodzieńskiego, odbyły się międzynarodowe ćwiczenia ratownictwa technicznego z udziałem strażaków OSP Letniki, OSP Pogorzałki ( Lider projektu Gmina Dobrzyniewo Duże PL i Grodzieńskiej Straży Pożarnej ( beneficjent MCZS ).

Pierwszego dnia – 12 sierpnia- uczestnicy szkolenia odwiedzili Muzeum Historii Pożarnictwa Obwodu Grodzieńskiego, odwiedzili Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w Lidie.

13 sierpnia, odbyły się ćwiczenia na poligonie oddziału ratowniczo-gaśniczego. Polscy strażacy zostali zapoznani ze sprzętem ratowniczym i wyposażeniem dostępnym w eskadrze. Następnie grodzieńscy ratownicy zademonstrowali swoje umiejętności i zdolności do gaszenia pożaru i odblokowania ofiary w wypadku drogowym. Zgodnie z planem taktycznym, kierowca samochodu nie mógł poradzić sobie z kontrolą i rozbił się o ciężarówkę. W wyniku tego samochód zapalił się, a kierowca został zamknięty w kabinie. Nasi strażacy z OSP wykazali się również umiejętnościami pracy z hydraulicznymi narzędziami ratowniczymi podczas likwidacji awarii w transporcie. Białoruscy ratownicy również zademonstrowali wyeliminowanie wypadku z wyciekiem łatwopalnego. Wszystkie zadania wyznaczone podczas ćwiczenia zostały wykonane wspólnie przez strażaków polskich i białoruskich. Na koniec ćwiczeń odbyła się konferencja wraz z analizą ćwiczeń wykonywanych przez uczestników szkolenia.

14 sierpnia pracownicy Jednostki Ratownictwa Pożarniczego Oddziału Regionalnego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych w Grodnie zademonstrowali strażakom z gminy Dobrzyniewo Duże umiejętności i zdolności w prowadzeniu akcji poszukiwawczo-ratowniczych na obszarze wodnym śluzy Kanału Augustowskiego. Zgodnie z planem taktycznym, dwóch turystów spłynęło tratwą na kajaku, przewróciło się i wpadło do wody. Pracownicy ministerstwa ratunkowego uratowali mężczyzn i sprowadzili ich na brzeg, a także podnieśli zatopiony kajak z dna. Goście zapoznali się również z wyposażeniem i sprzętem ratowniczym, dostępnym dla służb ratownictwa wodnego Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych.

Uczestnicy odwiedzili również teren, na którym w ramach realizacji projektu planowane jest wybudowanie remizy straży pożarnej w mieście Sopotskin.

Na grafice widzimy napis: 12-14.08.2020 -

From 12 to 14 August 2020, as part of the international technical assistance project No PBU1/0497/16 „New approach to cross-border emergency management system”, international technical rescue exercises were held on the premises of the Fire Rescue Unit of the Grodno Regional Department of the Ministry for emergency Situations of the Republic of Belarus, as well as on the premises of the Augustów Canal of the Grodno Region of Grodno, with the participation of firefighters from the TSO Letniki, the TSO Pogorzałki ( Project Leader of the Dobrzyniewo Duże PL Municipality and the Grodno Fire Brigade (beneficiary of the MCZS).

On the first day – 12 August – the participants of the training visited the Museum of the History of Fire Fighting of Grodno Region, visited the Regional Security Centre of the Ministry of Emergency Situations in Lida.

On August 13th, exercises were held in the firing range of the rescue and firefighting squad. Polish firefighters were acquainted with the rescue equipment and equipment available in the squadron. Then Grodno rescuers demonstrated their skills and abilities to extinguish the fire and unlock the victim in a road accident. According to the tactical plan, the car driver could not cope with the control and crashed into the truck. As a result, the car caught fire and the driver was locked in the cabin. Our firefighters from the TSO also demonstrated their ability to work with hydraulic rescue tools when dealing with transport failures. Belarusian rescuers also demonstrated their ability to eliminate an accident with a flammable leak. All the tasks set during the exercise were performed jointly by Polish and Belarusian firefighters. At the end of the exercise, a conference was held together with an analysis of the exercises performed by the participants of the training.

On August 14th the employees of the Fire Rescue Unit of the Grodno Regional Department of the Ministry for emergency Situations of the Republic of Belarus demonstrated to the firefighters from the Dobrzyniewo commune great skills and abilities in conducting search and rescue actions in the water area of the Augustów Canal lock. According to the tactical plan, two tourists rafted on a canoe, fell over and fell into the water. Rescue Ministry employees saved the men and brought them to the shore, as well as lifted the sunken canoe from the bottom. The guests were also acquainted with the equipment and rescue equipment available to the water rescue services of the Ministry of Emergencies.

The participants also visited the area where the project is planned to build a Rescue Unit in Sopotskin.

Grafika przedstawia napis: Promocja projektu na stronie internetowej Dniotwarte.eu oraz flagę Unii Europejskiej i napis PL-BY-UA 2014-2020

Promocja projektu „Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego (The new approach to the cross-border management system)” na stronie internetowej DniOtwarte.eu:

https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/straz-na-strazy

Data publikacji: 14 sty, 2021, 11:46

Ostatnia aktualizacja: 14 sty, 2021, 11:50

Skip to content