środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » INTERREG LIETUVA-POLSKA

INTERREG LIETUVA-POLSKA

Grafika przedstawia napis Interreg Lietuva-Polska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz logo Unii Europejskiej

Zgodnie z podpisaną w dniu 28.02.2019 r. umową partnerską pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże, Pagegiai Municipality Fire Service oraz Gminą Zabłudów umową partnerską z przyjemnością pragniemy poinformować, że z dniem 01.04.2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu transgranicznego No: LT-PL-3R-255 pod nazwą: „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” – „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.

Celem Projektu jest wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększenie transgranicznej współpracy między służbami pożarniczo-ratowniczymi Dobrzyniewa Duże, Pagegiai i Zabłudów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i bezpiecznego środowiska oraz dostępności usług publicznych wysokiej jakości
w regionach poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków jak też podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń społeczności lokalnej. Zakupione zostaną 3 nowe samochody strażackie dla każdego z partnerów projektu oraz sprzęt i odzież ochronna dla strażaków OSP. Ponadto przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i spotkań strażaków wszystkich partnerów oraz mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na polskim i litewskim obszarze transgranicznym.

Początek projektu 01.04.2019, koniec 30.03.2021.

Wartość projektu ogółem wynosi 893 716,60 EUR z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego stanowi kwotę 734 159,00 EUR

Projekt realizowany jest przez 3 partnerów: Gminę Dobrzyniewo Duże, Straż Pożarną regionu Pagėgiai ( Litwa ) i Gminę Zabłudów.

Grafika przedstawia napis w języku angielskim: Main goal and review of the project

In accordance with the partnership agreement signed on 28.02.2019 between the Municipality of Dobrzyniewo Duże, Pagegiai municipality fire service and the Municipality of Zabłudów we would like to inform you that on 01.04.2019 the implementation of the cross-border project No: LT-PL-3R-255 under the name: „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”. The proejct is implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme.

The aim of the Project is to strengthen public administration and cooperation for the improvement of safety and increase cross-border cooperation between the fire and rescue services of Dobrzyniewa Duże, Pagegiai and Zabłudów in order to increase the level of safety and security of the environment and the availability of high quality public services in the regions by improving the qualifications of firefighters as well as raising awareness of threats to the local community. 3 new fire-fighting vehicles will be purchased for each of the project partners as well as equipment and protective clothing for TSO firefighters. In addition, a series of trainings and meetings of firefighters of all partners will be conducted.

The project will contribute to the improvement of the quality of life of the inhabitants by increasing the safety of people and property in the Polish and Lithuanian cross-border area.

Project start 01.04.2019, end 30.03.2021.

Total value of the project: 893 716.60 EUR, of which 734 159.00 EUR from the European Regional Fund.

The project is implemented by 3 partners: Dobrzyniewo Duże municipality, Pagėgiai region fire brigade ( Lithuania ) and Zabłudów municipality.

Grafika przedstawia napis: 30.04.2019 - Puńsk - Podpisanie umowy na dofinansowanie

30.04.2019 r. – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże pan Wojciech Cybulski jako lider projektu w Puńsku podpisał umowę na dofinansowanie Projektu transgranicznego No LT-PL-3R-255 „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.

Wartość projektu ogółem 863716,60 euro, dofinansowanie UE 734159,09 euro

Projekt realizowany przez:  Gmina Dobrzyniewo Duże, Pagėgiai Straż Pożarna , Gmina Zabłudów

Grafika przedstawia napis 08 - 09.05.2019 Spotkanie partnerskie w Supraślu

W dniu 08 – 09.05.2019 r. w Supraślu dobyło się spotkanie partnerskie organizowane przez Lidera Projektu – Gminę Dobrzyniewo Duże, w ramach projektu „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment. Nr LT-PL-3R-255 w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże, Straży Pożarnej Pagegiai i Gminy Zabłudów.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
– dokonano przedstawienia osób i zakresu obowiązków poszczególnych osób, zaangażowanych w realizację projektu;
– przeprowadzono szczegółową analizę budżetu;
– ustalono szczegółowy harmonogram realizacji wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
– omówiono program konferencji otwierającej projekt;
– ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Straż Pożarna w Pagegiai.

Grafika przedstawia napis 29.05.2019 Partnership meeting in Supraśl

On 08 – 09/05/2019 took place partner meeting organized by the Project Leader – the Dobrzyniewo Duże Commune – in Supraśl as part of the project „Strengthening public administration and cooperation for improving the safe LT-PL environment. No. LT-PL-3R-255. The proejct is implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme.

The meeting was attended by representatives of the project partners: the Dobrzyniewo Duże commune, the Pagegiai fire brigade and the Zabłudów commune.

During the meeting the following issues were discussed:
– the persons and responsibilities of individual persons involved in the project implementation were presented;
– a detailed budget analysis was carried out;
– a detailed schedule was set for the implementation of events at individual project partners;
– the program of the opening conference was discussed;
– the date of the next partner meeting was set, the organizer of which will be the Fire Brigade in Pagegiai.

Grafika przedstawia napis: 29.05.2019 - Supraśl - Konferencja otwierająca projekt.

Gmina Dobrzyniewo Duże, jako lider projektu, w dniu 29.05.2019 r. w hotelu Supraśl w Supraślu, zorganizowała konferencję otwierająca projekt LT-PL-3R-255 „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” (Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment) realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Wśród wielu zaproszonych gości, swoją obecnością Konferencję zaszczycił Mer Pagegiai – Pan Vaidas Bendaravičius wraz z 15 osobową delegacją pracowników i strażaków Gminy. Podczas jej trwania przedstawione zostały  cele oraz zakładane rezultaty i wskaźniki projeku mające bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Ponadto przedstawiciele Beneficjentów, Pan Wojciech Cybulski – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, Ričardas Bartkevičius – Szef Miejskiej Straży Pożarnej Pagėgiai oraz Burmistrz Zabłudowa – Adam Tomanek, mieli możliwość zaprezentowania swoich Gmin jak również wpływu przedmiotowego projektu na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania podejmowane w ramach projektu, w tym zakup wyposażenia i wozów strażackich, szkolenia dla straży i spotkania z mieszkańcami przyczynią się do poprawy jakości ich życia poprzez zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia na polskim i litewskim obszarze transgranicznym, co wielokrotnie zostało podkreślone podczas prowadzonych rozmów. Zwrócono uwagę na konieczność oraz pozytywne efekty nawiązywania współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi jednostkami straży pożarnej. Natomiast pracownicy zespołów projektowych udzielali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące realizacji samego przedsięwzięcia.

Główne założenia projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie administracji publicznej i zwiększenie transgranicznej współpracy między służbami pożarniczo-ratowniczymi samorządów Dobrzyniewa Dużego, Pagegiai i Zabłudowa oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa i środowiska jak również dostępności wysokiej jakości usług publicznych w regionie przygranicznym, poprzez podniesienie kwalifikacji strażaków oraz podniesienie świadomości społeczności lokalnej, dotyczącej zagrożeń.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dla mieszkańców i strażaków w tym:

– gotowość zarządzania sytuacją awaryjną;

– wspólny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;

– wspólny kurs ratownictwa technicznego;

– wspólne szkolenie w zakresie bhp;

– wspólne treningi.

Wskaźniki projektu to między innymi:

– Liczba organizowanych spotkań, szkoleń, eventów – 33

– Liczba zakupionego sprzętu – 383 sztuk

– Łączna liczba uczestników szkoleń, spotkań, eventów – 1 081 osób

– Liczba spotkań partnerskich – 4.

Okres realizacji projektu 01.04.2019 – 31.03.2021r.

Wartość projektu: 863.716,60 euro, Wartość dofinansowania 734.159,09 euro

Grafika przedstawia napis: 29.05.2019 - Opening conferene in Supraśl.

On 29.05.2019 at the Supraśl hotel in Supraśl, Dobrzyniewo Duże commune, as the project leader, organized a conference opening the LT-PL-3R-255 project „Strengthening public administration and cooperation for improving the safe LT-PL environment” implemented under the Interreg V-A Lithuania Poland co-operation programme.

With many invited guests was Mer Pagegiai – Mr. Vaidas Bendaravičius with a 15-person delegation of employees and firemen of the Commune. During the conference goals and assumed results and project indicators have been presented that have a direct impact on raising the level of security of local communities. In addition, the representatives of Beneficiaries, Mr. Wojciech Cybulski – Mayor of Dobrzyniewo Duże commune, Ričardas Bartkevičius – Head of the Municipal Fire Service Pagegiai and Mayor of Zabludow Commune – Adam Tomanek, had the opportunity to present their Municipalities as well as the impact of the project on increasing the safety of residents.

Actions undertaken within the project, including the purchase of fire-fighting equipment and fire-fighting vehicles, training for guards and meetings with residents will improve the quality of their lives by increasing the security of people and property on the Polish and Lithuanian cross-border area, which has been repeatedly emphasized during the talks. Attention was drawn to the necessity and positive effects of establishing cooperation between Polish and Lithuanian fire departments. On the other hand, employees of project teams provided answers to many questions regarding the implementation of the project itself.

The main guidelines of the project:
The aim of the project is to strengthen public administration and increase cross-border cooperation between fire and rescue services of the local communes of Dobrzyniewo Duże, Pagegiai and Zabłudów and increase the level of public and environmental safety as well as the availability of high quality public services in the border region, by improving the qualifications of firefighters and raising awareness of the local community, regarding threats.

During the project a series of trainings for residents and firemen will be conducted, including:

– readiness to manage emergency situations;
– common first aid training course;
– common technical rescue course;
– common health and safety training;
– common workout training.

Project indicators include:
– 33 of organized meetings, trainings, events,
– 383 pieces of purchased equipment,
– 1 081 people – total number of participants of trainings, meetings and events,
– 4 partner meetings.

Project implementation period 01/04/2019 – 31/03/2021
Project value: EUR 863.716,60, co-financing: EUR 734.159.09

Grafika przedstawia napis: 13 - 04.09.2019 - Pagegiai - Drugie spotkanie partnerskie

W dniach 13-14.09.2019 r. odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej organizowane przez Partnera projektu – Pagegiai w ramach projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”. Nr LT-PL-3R-255).

W spotkaniu uczestniczyli pprzedstawiciele partnerów projektu: Gminy Dobrzyniewo Duże, Straży Pożarnej Pagegiai i Gminy Zabłudów.

Podczas spotkania omówione zostały następujące zagadnienia:
– przeprowadzono szczegółową analizę budżetu oraz osiągnięte założenia w pierwszym etapie realizacji projektu;
– omówiono kwestie związane z przygotowaniem pierwszego raportu;
– ustalono szczegółowy harmonogram realizacji kolejnych wydarzeń u poszczególnych partnerów projektu;
– ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego, którego organizatorem będzie Gmina Zabłudów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Grafika przedstawia napis: 13 - 04.09.2019 - Pagegiai - Second meeting of the working group.

On 13-14.09.2019 the second meeting of the working group organized by the Project Partner – Pagegiai as part of the project entitled „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment.” No. LT-PL-3R-255.

The meeting was attended by representatives of project partners: Dobrzyniewo Duże Commune, Pagegiai Fire Brigade and Zabłudów Commune.

During the meeting the following issues were discussed:
– a detailed budget analysis and achieved assumptions in the first stage of project implementation were carried out;
– issues related to the preparation of the first report were discussed;
– a detailed schedule of subsequent events for individual project partners was established;
– the date of the next partner meeting was agreed, which will be organized by the Zabłudów Commune.

The project is co-financed by the Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania – Poland Cooperation Program.

Grafika przedstawia napis: 23.09.2019 - Bobrowa - Szkolenie

W dniu 23.09.2019 r. w Bobrowej 20 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Dobrzyniewo Duże uczestniczyło we wspólnym szkoleniu „Rola strażaka w przypadku klęsk żywiołowych” organizowanym przez Gminę Zabłudów w ramach projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”. Nr LT-PL-3R-255). W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele straży pożarnej z Pagagiai i Zabłudowa.

Podczas spotkania omówiono między innymi zagadnienia związane z pracą straży pożarnej, w tym ocenę zagrożenia, a także ratowaniem mienia i życia ludzi podczas występujących anomalii pogodowych (w tym podczas suszy, nawałnic i burz), śmiertelnych wypadków drogowych, pożarów w budynkach socjalno – mieszkalnych. Strażacy uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach związanych z ratowaniem życia ludzkiego z wykorzystaniem fantoma.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Grafika przedstawia napis: 23.09.2019 - Bobrowa - Training

On 23/09/2019 in Bobrowa, 20 firefighters from the Volunteer Fire Brigade from the Dobrzyniewo Duże Commune participate in the joint training „The role of a firefighter in the event of natural disasters” organized by the Zabłudów Municipality under the project entitled „Strengthening public administration and cooperation to improve the secure LT-PL environment.” No. LT-PL-3R-255. Also available are the fire brigades from Pagagiai and Zabłudów.

During meetings with other issues related to fire brigades, threats, as well as saving services and people’s lives during weather anomalies (including drought, storms and thunderstorms), fatal road accidents, fires in social and residential buildings. Firefighters participate in practical exercises related to saving lives by connections with supported phantoms.

The project is co-financed by the Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania – Poland Cooperation Program.

Grafika przedstawia napis: 11.12.2019 - Szkolenie mieszkańców Dobrzyniewo Duże

„Wdrożenie środków zapobiegania pożarom i wypadkom” to kolejne z serii szkoleń prowadzonych dla mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże w ramach projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”. Nr LT-PL-3R-255).

W dniu 11.12.2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Lipowej zgromadziło się ponad 30 osób chętnych do zdobycia dodatkowej wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu prawidłowych schematów postępowania podczas pożaru. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Letniki informowali o najczęstszych przyczynach i źródłach powstawania pożarów oraz udzielali praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w ich trakcie. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko czadu w aspekcie źródeł powstawania, charakterystyki, objawów zatrucia oraz sposobów i możliwości zabezpieczenia się przed jego niekorzystnym wpływem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Grafika przedstawia napis: 11.12.2019 - Training for residents of Dobrzyniewo Duże.

„Implementation of fire and accident prevention measures” is another of a series of trainings conducted for residents of the Dobrzyniewo Duże commune as part of the project entitled „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment.” No. LT-PL-3R-255.

On December 11, 2019 in the Municipal Cultural Center in Dobrzyniewo Duży at Lipowa Street more than 30 people gathered willing to gain additional knowledge on issues related to the correct patterns of fire behavior. Firefighters from the Volunteer Fire Brigade in Letniki informed about the most common causes and sources of fires and gave practical tips on safety during them. Particular attention was paid to the phenomenon of carbon monoxide in the aspect of sources of formation, characteristics, symptoms of poisoning and methods and possibilities of protection against its adverse effects.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania – Poland Cooperation Program.

Grafika przedstawia napis: 24.01.2020 - Szkolenie partnerskie Supraśl

W dniu 24.01.2020r. w hotelu Supraśl odbyło się kolejne z cyklu szkoleń organizowane przez Gminę Dobrzyniewo Duże ujętych w ramach realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment”. Nr LT-PL-3R-255).

Omawianą tematyką były uprawnienia osoby kierującej działaniami ratowniczymi z puntu widzenia obowiązującego prawa oraz zasady postępowania dobrego dowódcy w trakcie prowadzonych akcji, jak i po ich zakończeniu poparte odniesieniami do sytuacji z własnego doświadczeniem osoby prowadzącej. W szkoleniu udział wzięło 20 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Dobrzyniewo Duże, 20 strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Zabłudów oraz 15przedstawicieli straży pożarnej z Pagagiai.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Grafika przedstawia napis: 24.01.2020 - Partner training in Supraśl.

On January 24, 2020 in the Supraśl hotel another trainings organized by the Dobrzyniewo Duży commune included in the project under the name of „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment.” No. LT-PL-3R-255.

The topics discussed were the rights of the person in charge of rescue operations from the point of view of applicable law and the rules of conduct of a good commander during and after the actions supported by references to the situation with the own experience of the person conducting. 20 firefighters of the Volunteer Fire Brigade from the Commune Dobrzyniewo Duży, 20 firefighters of the Volunteer Fire Brigade from the Commune of Zabłudów and 15 fire brigade representatives from Pagagiai took part in the training.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania – Poland Cooperation Program.

Grafika przedstawia napis: 31.03.2020 - Odbiór wozu strażackiego przez OSP Letniki.

Realizacja strategicznego założenia projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” Nr LT-PL-3R-255), jakim jest zakup samochodu strażackiego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Letnikach, została osiągnięta. W dniu 31.03.2020r., po przeprowadzeniu pełnej procedury przetargowej, podpisaniu umowy RIR.272.22.2019 z dnia 06.12.2019r. z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Specjalistycznym „bocar” Sp. z o.o. w Korwinowie oraz odbyciu dwóch inspekcji technicznych, odebrany został z depozytu fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4×4 typ GBA 4,3/16, typ podwozia 967FWU3-M. Nowy wóz strażacki godnie zastąpi wysłużony, ale nadal funkcjonujący poprzedni marki Star.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Grafika przedstawia napis: 31.03.2020 - Collection of the fire truck by OSP Letniki

The strategic assumption of the project entitled „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” No. LT-PL-3R-255, which is the purchase of a fire truck for the Voluntary Fire Service unit in Letniki, has been achieved. On 31.03.2020, after a full tender procedure, signing the RIR.272.22.2019 agreement of 06.12.2019 with the Contractor, i.e. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. in Korwinów and two technical inspections, a brand new medium-size special fire-fighting, rescue and fire-fighting car with 4×4 drive type GBA 4.3/16, chassis type 967FWU3-M was collected from the deposit. The new firefighter’s car will replace the old, but still functioning Star brand.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme.

Grafika przedstawia napis: 31.07.2020 - Szkolenie z pierwszej pomocy.

Jednym z zadań realizowanych przez Gminę Dobrzyniewo Duże w ramach transgranicznego projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” Nr LT-PL-3R-255) było przygotowanie jednodniowego szkolenia 35 strażaków z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej poświęcony działaniom z dziedziny ratownictwa medycznego. Moderator rozpoczął od przekazania wiedzy teoretycznej, by w kolejnym kroku podzielić uczestników na 4 grupy robocze uczestniczące w zajęciach praktycznych. Przygotowanie poszczególnych stanowisk na których osobami prowadzącymi zajęcia były osoby aktualnie pracujący jako ratownicy medyczni dawały możliwość sprawdzenia obecnie posiadanej wiedzy oraz uzupełnienia jej na zajęciach części praktycznej. Przekazana wiedza dotycząca zasad i medycznych czynności ratunkowych oraz możliwość fizycznego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na udostępnionych fantomach bez wątpienia w znaczy sposób usprawni przyszłe działania przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia kursu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Grafika przedstawia napis: 31.07.2020 - First Aid Training

One of the tasks implemented by Dobrzyniewo Duże Municipality within the framework of the cross-border project „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” No. LT-PL-3R-255 was to prepare a one-day training course for 35 firefighters in the field of first aid for firefighters in the field of medical emergency. The moderator started by passing on the theoretical knowledge to divide the participants into 4 working groups participating in the practical activities in the next step. Preparation of individual positions where the persons conducting the classes were those currently working as paramedics gave an opportunity to check the current knowledge and supplement it during the practical part of the classes. The knowledge provided concerning the principles and medical rescue operations and the possibility of physical cardiopulmonary resuscitation on the phantoms made available will undoubtedly improve future activities of the Voluntary Fire Brigade representatives. At the end, each participant received a certificate of completion of the course.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania-Poland Cooperation Programme.

W związku z ograniczeniami związanymi z panującą pandemią COVID nastąpiła przerwa czasowa w realizacji założeń projektowych. Z tym większą radością przywitaliśmy w dniu 8 lipca 2021r. w Hotelu Dwór Czarneckiego Spa & Wellness wszystkich przybyłych gości na seminarium szkoleniowym mającym na celu promocję partnerstwa. Obecnością swoją zaszczyciło nas 12 delegatów Beneficjenta z Litwy, 12 reprezentantów Gminy Zabłudów oraz 30 przedstawicieli z ramienia Lidera projektu w osobie Wójta i Sekretarza Gminy Dobrzyniewo Duże, Przewodniczącej i Radnych Rady Gminy, urzędników i mieszkańców. W ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” („Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” Nr LT-PL-3R-255) grupa docelowa strażaków poszczególnych oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej miała możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie pożarnictwa i ratownictwa.

Wnioski płynące z wypowiedzi uczestników seminarium wyraźnie stwierdzają, iż system bezpieczeństwa pożarowego wymaga ciągłego wdrażania innowacyjnych i różnorodnych rozwiązań zwiększających skuteczność ochrony przeciwpożarowej zarówno w obszarze technologicznym i technicznym. Niezbędną bazą jest pozyskiwanie i poszerzanie wiedzy specjalistycznej oraz zdobywanie doświadczenia przez strażaków. Nie bez znaczenia pozostaje edukacja lokalnych mieszkańców na temat bezpiecznego zachowania w sytuacjach awaryjnych na które serdecznie zapraszamy do Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 71 w dniu 07.10.2021r. o godzinie 1700. Zapraszamy serdecznieǃ

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Due to the limitations related to the prevailing COVID pandemic, there was a time break in the implementation of the project assumptions. It was with all the greater joy that we welcomed on July 8, 2021. at the Dwór Czarneckiego Spa & Wellness Hotel, all guests attending a training seminar aimed at promoting partnership. We were honored with the presence of 12 delegates of the Beneficiary from Lithuania, 12 representatives of the Zabłudów Commune and 30 representatives on behalf of the Project Leader in the person of the Head of the Commune and the Secretary of the Commune of Dobrzyniewo Duże, the Chairman and Councilors of the Commune Council, officials and residents. As part of the project entitled „Strengthening public administration and cooperation for improving safe LT-PL environment” No. LT-PL-3R-255) the target group of firefighters of individual units of the Volunteer Fire Department had the opportunity to replace experiences and good practices in the field of firefighting and rescue.

The conclusions from the seminar participants’ statements clearly state that the fire safety system requires the continuous implementation of innovative and diverse solutions increasing the effectiveness of fire protection, both in the technological and technical area. The necessary base is the acquisition and expansion of specialist knowledge and gaining experience by firefighters. It is also important to educate local residents about safe behavior in emergency situations, to which we cordially invite you to the Municipal Cultural Center in Dobrzyniew Duży located at Lipowa 71 on 07.10.2021. at 1700. We cordially invite you.

The project is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg V-A Lithuania – Poland Cooperation Program.

Data publikacji: 13 sty, 2021, 10:52

Ostatnia aktualizacja: 21 sty, 2022, 13:33

Skip to content