środa, 29.05.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

środa, 29.05.2024

Strona główna » Gmina » O Gminie

O Gminie

Rada Gminy ( organ uchwałodawczy )

Wójt Gminy ( organ wykonawczy )

Działalność organów jest jawna , ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw .

Rada Gminy:

Skład osobowy rady gminy ustalany jest w drodze wyborów. Wybory do rad gmin, są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rad gmin określa odrębna ustawa. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy, zgodnie z art.18 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym należy:

– uchwala nie statutu gminy,

– ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

– powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,

– uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

– uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

– uchwalanie programów gospodarczych,

– ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

– podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

– podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

– określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych ,

– wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

– emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

– zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

– zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

– tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta ,

– tworzenia likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

– ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

– podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

– podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

– podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

– podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

– nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

– podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

– stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Wójt Gminy

Jako organ wykonawczy gminy

Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb bezpośredniego wyboru wójta określa odrębna ustawa.

Wójt gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

O kierunkach działania wójta stanowi rada gminy. Rada gminy również przyjmuje sprawozdania z działalności Wójta oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Do ustawowo wskazanych zadań wójta należy w szczególności:

– przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

– określanie sposobu wykonywania uchwał,

– gospodarowanie mieniem komunalnym,

– wykonywanie budżetu,

– zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Jako organ administracji

Wójt jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych. W tej roli wójt wydaje indywidualne decyzje z zakresu administracji publicznej w zakresie wszystkich zadań gminy; zarówno w zakresie zadań własnych, jak i zleconych. Do wydawania decyzji wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez wójta służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.

Jako kierownik urzędu

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.

Urząd , w ramach obowiązków wójta, obsługuje również radę gminy. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Data publikacji: 22 gru, 2020, 09:02

Ostatnia aktualizacja: 18 sty, 2022, 11:45

Skip to content