piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Inwestycje » Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dn. 3.12.2021r.

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dn. 3.12.2021r.

7 gru, 2021, 10:25 | Inwestycje

Starosta Powiatu Białegostoku
ul. Borsucza 2,
15-569 Białystok

AR.6740. 3. 4. 2021

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia  03.12.2021 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm. ) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w ponownie prowadzonym postępowaniu z wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożony w dniu 15.03.2021 r., uzupełniony o braki w dokumentacji w dniu 18.11.2021 r.,, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1385B w miejscowości Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże) polegająca na: budowie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, przebudowie i budowie przepustów, budowie i przebudowie rowów przydrożnych, budowie rowu w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi, budowie elementów sieci kanalizacji deszczowej – wpusty uliczne z wyprowadzeniem wylotów do rowu, usunięcie drzew i krzewów, na działkach o nr geod. 383/4, 447/1, 447/4, 450/2, 452/2, 454/3, 457/2, 459/4, 446/1, 432/1, 180/1, 348 obręb 16 Pogorzałki jednostka ewidencyjna 200203_2 gm. Dobrzyniewo Duże; oraz poza pasem drogowym czasowe zajęcie (ograniczenie w użytkowaniu) działek nr 181, 225/1 pod przebudowę części skrzyżowania z inną drogą publiczną i przebudowę części zjazdu; 227/1 – pod przebudowę części jezdni i chodnika; 445/3 – pod przebudowę części skrzyżowania z inną drogą publiczną, budowę części chodnika, budowę rowu i przepustu, budowę barier ochronnych – działki obręb 16 Pogorzałki, z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości: obręb Pogorzałki, j. ewid. gm. Dobrzyniewo Duże nr geod. 447/2 na działki nr 447/3, 447/4 i 447/5, nr geod. 450 na działki nr 450/1, 450/2 i 450/3, nr geod. 452 na działki nr 452/1, 452/2 i 452/3, nr geod. 454/1 na działki nr 454/2, 454/3 i 454/4, nr geod. 457 na działki nr 457/1, 457/2 i 457/3, nr geod. 459/2 na działki nr  459/3, 459/4 i 459/5, nr geod. 446 na działki nr 446/1 i 446/2, nr geod. 432 na działki nr 432/1 i 432/2, nr geod. 180 na działki nr 180/1 i 180/2. Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1385B: nr geod: 348, 447/4, 450/2, 452/2, 454/3, 457/2, 459/4, 446/1, 432/1, 180/1 obręb Pogorzałki, j. ewid. gm. Dobrzyniewo Duże.

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 03.12.2021 r. do dnia 17.12.2021 r.
W terminie do dnia 27.12.2021 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 11, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, skorzystanie z ww. uprawnienia jest możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty TELEFONICZNIE POD NUMEREM 085 740 39 25.

Z up. STAROSTY
E. Karina Kurzewska
DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Skip to content