piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Plan ogólny Gminy Dobrzyniewo Duże
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Plan ogólny Gminy Dobrzyniewo Duże

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dobrzyniewo Duże Uchwały Nr LXX/652/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dobrzyniewo Duże oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Granicami obszaru objętego opracowaniem są granice Gminy Dobrzyniewo Duże.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do planu ogólnego oraz/lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu ogólnego należy składać do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej – przesłane na adres: kancelaria@dobrzyniewo.pl lub na adres skrytki Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże na ePUAP:/2002032UGDD/SkrytkaESP w terminie do dnia 02.08.2024 r.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509) i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże https://dobrzyniewo.pl/dla-mieszkanca/wnioski-i-formularze-do-pobrania/.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 02.08.2024 r. w siedzibie urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres kancelaria@dobrzyniewo.pl lub na adres skrytki Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże na ePUAP:/2002032UGDD/SkrytkaESP bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

mgr Wojciech Cybulski

Jednocześnie informuję, że:

1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
2. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże (dalej: Administrator) i są one podawane w celu składania wniosku do planu ogólnego.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym do archiwum.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: pisemnie – ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże, lub pod adresem email: iod@eterneco.eu.

Pliki do pobrania:

Skip to content