piątek, 19.07.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

piątek, 19.07.2024

Strona główna » Aktualności » Zawiadomienie z art. 53 ust. 1 c u.p.z.p. właścicieli dz. 170/5 Fasty
Herb Gminy Dobrzyniewo Duże

Zawiadomienie z art. 53 ust. 1 c u.p.z.p. właścicieli dz. 170/5 Fasty

5 lut, 2024, 12:01 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 5 lutego 2024 r.

 IPG.6730.2.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) – dalej k.p.a., Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia strony postępowania – tj. właścicieli działki nr geod. 170/5, obręb Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, że w związku z wnioskiem złożonym w dniu 11.01.2024 r., uzupełnionym w dniu 26.01.2024 r., zostało wszczęte na żądanie osób fizycznych postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr geod. 170/10, obręb Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego (parterowego z poddaszem użytkowym) oraz dwóch wolnostojących budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

W związku z powyższym, stosownie do art. 10 § 1 k.p.a., strony niniejszego postępowania mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania i na każdym etapie mają prawo wglądu do akt sprawy, które dostępne są w tut. Urzędzie Gminy, pok. nr 218. Zgodnie z art. 49 § 2 doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Skip to content