sobota, 24.02.2024

Sekretariat: +48 85 742 81 55

sobota, 24.02.2024

Strona główna » Aktualności » Uzbrojenie i drogi w Nowym Aleksandrowie
Podpis + logo gminy

Uzbrojenie i drogi w Nowym Aleksandrowie

12 wrz, 2023, 09:12 | Aktualności, Planowanie przestrzenne

Dobrzyniewo Duże, dnia 12 września 2023 r.

IPG.6733.19.2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, w granicach działek o numerach geodezyjnych 195/2, 47/2, 195/1, 47/1, 187, 186/1, 182/3, 181, 52/2, 43/6, 44, 124, 46/1, 46/2, 46/9, 46/33, 123, 46/24, 46/8, 161, 162/2, 163, 164/8, 164/1, 165/3, 166, 167, 168/1, 169, 170/1, 175/3, 175/2, 176/2, 177/2, 180, położonych w obrębie geod. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno   zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Skip to content